CASE STUDY

Implementarea dietei ketogenice sub formă de meniu personalizat la un pacient diagnosticat cu glioblastom

 Implementation of the ketogenic diet in the form of personalized menu for a patient diagnosed with glioblastoma

First published: 28 iunie 2024

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/JourNutri.2.2.2024.9767

Abstract

Objectives. This article presents a case study of a patient diagnosed with glioblastoma, undergoing radiotherapy for six weeks. The main aim of the study was to observe the effects of diet on maintaining an optimal body weight du­ring the treatment. At the same time, we sought to iden­tify effective strategies to better integrate this type of diet into the patient’s personalized food plan. Thus, it was desired both to monitor the nutritional impact on the pa­tient’s general state of health and to find practical and adap­ta­ble food solutions to his specific needs, in order to sup­port both the recovery process and the quality of life du­ring the oncological treatment. Methodology. The evo­lu­tion of a 64-year-old male patient who underwent a die­tary intervention during the six weeks of radiotherapy treat­ment was monitored. The patient was selected from a group of patients from the Integrative Nutrition Cen­ter in Bucharest, according to some inclusion criteria. The die­ta­ry intervention consisted exclusively of the im­ple­men­ta­tion of a ketogenic diet containing fats with me­dium chain triglycerides (MCT), and the patient’s weight was as­ses­sed daily during the intervention. Results. At the start of treatment, the patient weighed 85 kg, ha­ving a Body Mass Index of 29. He was reported to have in­creased mus­cle mass and reduced fat mass, indicating a ba­lanced body composition. His weight remained ge­ne­rally con­stant throughout the diet and radiotherapy treat­ment. Conclusions. The per­so­na­lized dietary plan had a significant impact on weight manage­ment, helping to main­tain it, a crucial aspect for cancer patients. In addition, a general improvement in health was observed. These re­sults indicate that individually tailored dietary strategies can be highly effective in promoting recovery and improving over­all well-being in patients diagnosed with cancer.
 

Keywords
ketogenic diet, diet plan, cancer

Rezumat

Obiective. Acest articol prezintă un studiu de caz al unui pa­cient diagnosticat cu glioblastom, aflat în tratament cu ra­dio­te­ra­pie pe o durată de şase săptămâni. Scopul principal al studiului a fost observarea efectelor pe care le are dieta asu­pra menţinerii unei greutăţi corporale optime pe parcursul tra­ta­men­tu­lui. În acelaşi timp, s-a urmărit identificarea unor stra­te­gii eficiente pentru a integra cât mai bine acest tip de die­tă în planul ali­men­tar per­so­na­li­zat al pacientului. Astfel, s-au do­rit atât mo­ni­to­ri­za­rea impactului nutriţional asupra stării ge­ne­ra­le de sănătate a pacientului, cât şi găsirea unor soluţii ali­men­ta­re practice şi adaptabile nevoilor specifice ale acestuia, pen­tru a sprijini atât procesul de recuperare, cât şi calitatea vie­ţii pe durata tra­ta­men­tu­lui oncologic. Metodologie. S-a mo­ni­to­ri­zat evoluţia unui pacient de sex masculin, în vârstă de 64 de ani, care a fost supus unei intervenţii dietetice pe du­ra­ta celor şase săptămâni de tratament cu radioterapie. Pa­cien­tul a fost selectat dintr-un grup de pacienţi din cadrul Cen­tru­lui de Nutriţie Integrativă din Bucureşti, conform unor cri­te­rii de includere. Intervenţia dietetică a constat exclusiv în implementarea unei diete ketogenice care conţine grăsimi cu trigliceride cu lanţ catenar mediu (MCT), iar greutatea pa­cien­tu­lui a fost evaluată zilnic pe parcursul in­ter­ven­ţiei. Rezultate. La debutul tratamentului, pacientul cântărea 85 kg, având un indice de masă corporală de 29. Se menţionează că avea o masă musculară crescută şi o masă grasă redusă, indicând o compoziţie corporală echilibrată. Greutatea pacientului a ră­­mas în general constantă pe durata dietei şi a tratamentului cu radioterapie. Concluzii. Planul dietetic personalizat a avut un impact semnificativ asupra gestionării greutăţii, contribuind la menţinerea acesteia, un aspect crucial pentru pacienţii cu afec­ţiuni oncologice. În plus, s-a observat o îmbunătăţire ge­­ne­ra­lă a stării de sănătate. Aceste rezultate indică faptul că stra­te­gii­le ali­men­tare adaptate individual pot fi extrem de efi­cien­te în pro­mo­va­rea recuperării şi îmbunătăţirea stării ge­ne­ra­le de bine a pa­cien­ţi­lor diagnosticaţi cu cancer.
 

Bibliografie

 1. Ostrom QT, Francis SS, Barnholtz-Sloan JS. Epidemiology of Brain and Other CNS Tumors. Curr Neurol Neurosci Rep. 2021;21(12):68.

 2. Krex D, Klink B, Hartmann C, et al. German Glioma Network. Long-term survival with glioblastoma multiforme. Brain. 2007;130(Suppl 10):2596–2606.

 3. Kossoff EH. More fat and fewer seizures: dietary therapies for epilepsy. Lancet Neurol. 2004;3(7):415-420. 

 4. Kossoff B, Turner W, Doerrer Z, Cervenka S., Henry M. The Ketogenic and Modified Atkins Diet Treatments for Epilepsy and Other Disorders, 6th Edition. Springer, New York, 2016. 

 5. Longo R, Peri C, Cricri D, et al. Ketogenic diet: A new light shining on old but gold biochemistry. Nutrients. 2019;11(10):2497. 

 6. Di Lorenzo C, Ballerini G, Barbanti P, et al. Applications of ketogenic diets in patients with headache: Clinical recommendations. Nutrients. 2021;13(7):2307.

 7. Artzi M, Liberman G, Vaisman N, et al. Changes in cerebral metabolism during ketogenic diet in patients with primary brain tumors: 1H-MRS study. 

 8. J Neurooncol. 2017;132(2):267-275. 

 9. Wen PY, Kesari S. Malignant gliomas in adults [published correction appears in N Engl J Med. 2008 Aug 21;359(8):877]. N Engl J Med. 2008;359(5):492-507. 

 10. Kalyanaraman B. Teaching the basics of cancer metabolism: Developing antitumor strategies by exploiting the differences between normal and cancer cell metabolism. Redox Biology. 2017;12:833-842. 

 11. Sargaço B, Oliveira PA, Antunes ML, Moreira AC. Effects of the Ketogenic Diet in the Treatment of Gliomas: A Systematic Review. Nutrients. 2022;14(5):1007.

 12. Dal Bello S, Valdemarin F, Martinuzzi D, Filippi F, Gigli GL, Valente M. Ketogenic Diet in the Treatment of Gliomas and Glioblastomas. Nutrients. 2022;14(18):3851-54.

Articole din ediţiile anterioare

ORIGINAL ARTICLE | Ediţia 1 1 / 2024

Nutriţia clinică a pacientului oncologic din România – bariere percepute şi posibile soluţii

Ioana-Irina Mateieş

Obiectivul acestei lucrări a fost de a identifica percepţia ba­­rie­re­lor ce apar la integrarea nutriţiei pacientului on­co­lo­gic din România în ...

29 aprilie 2024