Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi a aprobat Metodologia proprie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în UMF Iaşi în 2021. Ca noutate, oferta educaţională numără două specializări în plus: Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic şi Audiologie şi protezare auditivă.


„Pentru concursul de admitere din 2021 propunem două specializări noi: Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic, în cadrul Facultăţii de Farmacie, şi Audiologie şi protezare auditivă (durata studiilor: 3 ani), în cadrul Facultăţii de Bioinginerie Medicală, cu precizarea că ambele specializări sunt supuse aprobării Ministerului Educaţiei. Ca măsuri de siguranţă, dar şi pentru că anul acesta s-a desfăşurat fără probleme, păstrăm procesul de înscriere exclusiv online”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iaşi, citat într-un comunicat de presă.

În cadrul concursului de admitere, selectarea candidaţilor ţine cont de nivelul pregătirii profesionale a acestora şi se realizează prin două modalităţi:

 • Susţinerea unui probe scrise (test grilă), în limba română, pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la bugetul de stat şi a locurilor cu taxă în lei.
 • Evaluarea performanţelor şcolare şi, eventual, universitare ale candidaţilor, pe baza dosarului personal depus, pentru locuri cu taxă în lei pentru a urma a doua specializare de studii universitare de licenţă.


Înscriere online

Candidaţii se vor înscrie la concursul de admitere exclusiv online, prin completarea unui formular tip, accesând platforma dedicată concursului de admitere, de pe portalul www.umfiasi.ro, conform calendarului Concursului de admitere. Documentele care vor constitui dosarul de concurs vor fi depuse online (scanate), în secţiuni specifice din platforma dedicată concursului de admitere.


Test grilă

Concursul pentru admiterea la ciclul de studii universitare de licenţă va avea loc sub forma unui test grilă, cu durata de trei ore. Clasificarea candidaţilor se va face în ordinea descrescătoare a mediei, în care o pondere de 90% va avea nota obţinută la testul grilă, iar 10% media de la bacalaureat.


Disciplinele de concurs sunt următoarele:

Pentru programele de studiu Medicină şi Medicină Dentară:

 • Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului) – obligatoriu
 • Chimie organică sau Fizică – la alegere

Pentru programul de studiu Farmacie:

 • Chimie organică – obligatoriu

Şi

 • Biologie vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului) – la alegere.

Pentru programele de studiu: Asistenţă Medicală Generală, Tehnică dentară, Nutriţie şi dietetică, Asistenţă de Profilaxie Stomatologică, Cosmetică medicală şi tehnologia produsului cosmetic:

la alegere între

 • Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului)

Sau

 • Chimie organică.

Pentru programul de studiu Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare:

 • Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului)

Pentru programul de studiu Audiologie şi protezare auditivă:

 • Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului)

Pentru programul de studiu Bioinginerie:

la alegere între

 • Matematică

Sau

 • Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi Fiziologia omului)

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi la concursul de admitere şi în ordinea opţiunilor pentru programele de studii, în limita numărului de locuri (bugetate şi cu taxă) pentru fiecare program de studii.

Media minimă de admitere este 5.00 (cinci). Calculul mediei finale se va efectua numai la candidaţii care au obţinut minimum nota 5.00 (cinci) la proba scrisă, întrucât această probă este eliminatorie.

În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat iniţial, se apelează la criterii de departajare după cum urmează:

 1. nota la proba scrisă
 2. media de la bacalaureat
 3. punctajul obţinut la materia obligatorie la proba scrisă
 4. nota obţinută la examenul de bacalaureat la materia obligatorie de la proba scrisă

După întocmirea listelor nominale ale candidaţilor cu rezultatele concursului de admitere în ordine descrescătoare, locurile se vor ocupa în limita numărului de locuri aferente fiecărui program de studiu, după cum urmează: mai întâi se vor ocupa locurile fără taxă (finanţate de la bugetul de stat), apoi locurile cu taxă. Candidaţii, care în baza rezultatelor concursului de admitere nu ocupă un loc fără taxă (finanţat de la bugetul de stat) sau un loc cu taxă la programul de studii ales ca primă opţiune, pot opta pentru următorul/următoarele program/programe de studii din lista de opţiuni completată la înscriere, în limita locurilor disponibile, după ocuparea locurilor de către candidaţii care au ales ca primă opţiune programul de studii respectiv.

Locurile pentru şcolarizare cu taxă se ocupă în ordine strict descrescătoare a mediilor.

Afişarea rezultatelor obţinute la concursul de admitere se realizează în etape, generându-se cel puţin două tipuri de liste (alfabetice şi cu ierarhizarea candidaţilor):

 • Liste iniţiale – generate înainte de depunerea contestaţiilor şi
 • Liste finale – generate după soluţionarea contestaţiilor, care vor cuprinde rezultatele definitive şi incontestabile.

Repartiţia pe locurile rămase neocupate a candidaţilor eligibili se va face ȋn funcţie de media obţinută şi opţiunea exprimată ȋn momentul ȋnscrierii online.

La efectuarea acestei repartiţii, se vor avea ȋn vedere, ȋn ordine:

 • opţiunea candidatului
 • media candidatului.


OK_dininimapentruvoluntari_ 1070x420-2