Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2024, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, cu modificările şi completările ulterioare.


Examenul de grad principal se organizează pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali, se anunţă pe pagina de Facebook a OAMGMAMR – filiala Bucureşti.

Documentele necesare înscrierii sunt:

La înscriere candidatul depune un dosar, care conţine următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr. 5 la prezenta metodologie;

b) copia actului de identitate valabil până la data susţinerii examenului;

c) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii sau a diplomei/certificatului de absolvire/licenţă sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ: liceu sanitar; şcoală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistenţă medicală/de moaşe. La înscriere, candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate şi recunoscută în România în condiţiile legii, candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate, însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;

 f) adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

-Experienţa profesională de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) şi asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condiţiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

-La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza

prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, pot participa şi asistenţii medicali generalişti, asistenţii medicali de pediatrie, asistenţii medicali de farmacie, asistenţii medicali de laborator şi asistenţii medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică, de farmacie.

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul de lucru efectiv prestat.

În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie, documentele emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză, din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum şi o copie a traducerii autorizate a acestor documente.

Examenul se va susţine în data de 05.09.2024, pentru toate specialităţile.

Înscrierile la examen se fac în perioada 15-31 iulie 2024, pentru toate specialităţile, la sediul filialelei municipiului Bucureşti OAMGMAMR (Strada Avrig, nr. 12 – Departamentul AVIZĂRI), după următorul program:

  • Luni 8:00-16:00
  • Marţi 8:00-16:00
  • Miercuri 8:00-18:00
  • Joi 8:00-16:00
  • Vineri 8:00-14:00

Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant. Suma de participare se va plăti în contul filialei Bucureşti a OAMGMAMR:

Banca: LIBRA INTERNET BANK

Cont: RO91BREL0002001509790100

Cod Swift: BRELROBU

Pe documentul de plată, plătitorul va menţiona „Suma de participare examen grad principal – 2024”.

Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate aici.

Metodologia poate fi consultată aici.

Sursă: Facebook Oamgmamr filiala Bucureşti

 

 Ginecologia (1)