OTOLOGY

Chirurgia otologică în centrele medicale private (II)

 Otologic surgery in private medical centers

First published: 23 mai 2019

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/Orl.43.2.2019.2399

Abstract

One-day otological surgery has become more and more ap­pealing as numerous medical centers with modern diag­nostic and treatment capacity were established. The authors present their 12 years and 8 months of ex­pe­rience in two private medical centers, where they per­formed a variety of surgical procedures involving the ex­ter­nal and middle ear. They present the most frequently ad­dres­sed conditions, the surgical techniques and a few con­clu­sions useful for the wannabe otological surgeons.

Keywords
otology, surgical techniques, one-day surgery

Rezumat

Chirurgia otologică cu spitalizare de o zi a devenit din ce în ce mai răspândită, prin apariţia a numeroase centre medicale cu posibilităţi de investigaţie şi tratament moderne. Autorii îşi prezintă experienţa de 12 ani şi 8 luni de activitate în două centre medicale private, în care au efectuat numeroase in­ter­venţii chi­rur­gicale pe urechea externă şi medie. Sunt prezentate afec­ţiunile cel mai frecvent abordate, tehnicile chirurgicale efectuate şi câteva concluzii utile pentru otochirurgii în curs de formare.

Introducere

Chirurgia ambulatorie sau cu spitalizare de o zi s-a dez­vol­­tat mult în ultimii ani, prin apariţia centrelor me­­di­­ca­le private. Interesul pacienţilor de a sta cât mai puţin spitalizaţi, confortul spitalicesc, îngrijirea post­ope­ra­to­rie, rezultatele finale ale intervenţiilor chi­rur­gi­cale au determinat o afluenţă din ce în ce mai mare a pacienţilor spre astfel de centre medicale.

Dotarea tehnică a blocurilor operatorii, nivelul profesional al otochirurgilor, folosirea materialelor consumabile moderne specifice chirurgiei otologice au fost probate de rezultate anatomofuncţionale foarte bune, observate şi monitorizate pe o perioadă foarte lungă.

În aceşti parametri s-a desfăşurat şi activitatea noastră în Centrul Medical Medico Clinique Bucureşti (februarie 2005 – august 2018) şi Life Memorial Hospital Bucureşti (martie 2010 – iulie 2016).

Materiale şi metodă

Datele statistice se referă la activitatea chirurgicală desfăşurată în cele două centre menţionate, în care s-au efectuat 2683 de operaţii.

Din totalul de 2683 de intervenţii chirurgicale, 2128 au fost efectuate pentru afecţiuni otologice şi 555 pentru permeabilizarea foselor nazale (deviaţii de sept, rinite cronice hipertrofice) în vederea combaterii disfuncţiei tubare, ca timp pregătitor pentru operaţiile otologice care urmau să fie efectuate.

Intervenţiile chirurgicale otologice şi structura celor mai frecvente dintre acestea din perioada la care ne referim se prezintă astfel:

 • Miringoplastii = 439

 • Explorarea cavităţii timpanice cu osiculoplastie = 100

 • Timpanoplastii cu control mastoidian = 54

 • Timpanoplastii cu osiculoplastie = 15

 • Osiculoplastii = 73

 • Chirurgia colesteatomului = 278

 • Revizia cavităţilor postoperatorii şi meatoconcoplastii = 47

 • Chirurgia otosclerozei = 805

 • Chirurgia urechii externe (malformaţii, stenoze, tumori, colesteatom) = 48

 • Aeraţia cavităţii timpanice cu tub transtimpanal = 109

 • Chirurgia în sindromul Goodhill = 8.

Miringoplastiile şi timpanoplastiile au folosit drept material de reconstrucţie a membranei timpanice aponevroza temporală, pentru perforaţiile subtotale sau cvasitotale pe cale de abord mixtă, posterioară şi endaurală, şi pericondru tragal pentru perforaţiile posterioare sau antero-inferioare pe cale de abord endaurală. Tehnicile chirurgicale folosite se pot grupa astfel:

 • Miringoplastia indusă (în perforaţiile recente) = 29

 • Miringoplastia în perforaţia cvasitotală a membranei timpanice = 261

 • Miringoplastia în perforaţia 1/4 sau 1/3 a membranei timpanice = 149

 • Timpanoplastia cu osiculoplastie = 15

 • Timpanoplastia cu control posterior mastoidian = 54.

Cele 73 de osiculoplastii s-au efectuat în cazul lizelor osiculare din sechele postotitice, pungilor de retracţie, colesteatoamelor operate în timpul 2 (timpul de control şi columelizare), folosind cartilajul tragal, concal, audio­blank, autogrefa osiculară modelată, protezele PORP (partial ossicular replacement prosthesis) şi TORP (total ossicular replacement prosthesis).

Ultimele proteze PORP şi TORP din titan sunt mai uşor de implantat, iar TORP-ul din titan cu omega-conector, pe care l-am folosit în ultimele intervenţii, a asigurat un câştig funcţional real şi de durată.

În chirurgia colesteatomului s-a probat posibilitatea efectuării intervenţiilor cu spitalizare de o zi şi a urmăririi postoperatorii a cazurilor până la vindecare. Au fost operate în special colesteatoamele aticale, aticomastoidiene, cele cu invadarea fosei ovale şi a retrotimpanului şi mai rar cele cu invadarea hipotimpanului şi protimpanului. Cel mai important element în rezolvarea asanării totale a colesteatomului prin tehnica închisă este realizarea unei căi de abord care să asigure o vizibilitate perfectă asupra zonelor anatomice pe care colesteatomul le atinge.

Tehnicile chirurgicale folosite la cele 278 de cazuri de colesteatom operate au fost următoarele:

 • Timpanoplastie în tehnică închisă timp 1 = 160

 • Timpanoplastie în tehnică închisă timp 2 = 91

 • Timpanoplastie în tehnică închisă timp 3 = 13

 • Timpanoplastie în tehnică deschisă = 14.

Din cele 104 cazuri operate prin timp 2 sau 3, la 41 s-au constatat perle epidermice reziduale.

Au fost operate 47 de cazuri de cavităţi postoperatorii otomastoidiene în care s-au îndepărtat leziunile restante (granulaţii, celule osteitice restante, epidermoza şi chiar colesteatom – sac constituit) şi s-au efectuat meatoconcoplastii cu dimensiuni proporţionale cu cele ale cavităţilor rezultate din intervenţiile de revizie chirurgicală. Din cele 47 de cazuri operate, la un caz s-a efectuat blocarea protimpanului şi la 9 cazuri s-au refăcut cavităţile timpanice cu neotimpan şi columelă.

Chirurgia otosclerozei s-a efectuat la 805 pacienţi, iar tehnicile chirurgicale, precum şi materialul de columelizare folosit se prezintă astfel:

 • Stapedotomie cu piston de titan transplatinar = 581

 • Stapedoplatinectomie polară posterioară, interpoziţie de pericondru tragal, columelizare cu piston de titan = 84

 • Stapedoplatinectomie, interpoziţie de pericondru tragal, columelizare cu piston de titan = 108

 • Tehnica Fowler = 2

 • Tehnica Schucknecht = 14

 • Mobilizare scăriţă = 10

 • Venă şi gelfoam („gheizer”) = 1.

Având o experienţă de 48 de ani de chirurgie a otosclerozei (1970-2018), putem să subliniem calităţile pistonului de titan faţă de ale celorlalte materiale şi tehnici folosite în trecut, care determinau un procent semnificativ de reintervenţii şi rezultate funcţionale incerte.

În statistica noastră (în perioada 2005-2018), re­in­tervenţiile efectuate în 94 de cazuri au vizat corectarea tehnicii House, ineficientă funcţional cu pistonul de titan, sau secţionarea unor aderenţe postoperatorii timpano-incudale apărute în primele 3 luni.

În general, chirurgia otosclerozei prin tehnica pistonului de titan este perfect realizabilă în condiţiile spitalizării de o zi şi ale tratamentului ambulatoriu postoperatoriu.

Concluzii

1. Pentru succesul actului chirurgical într-un centru medical privat, otochirurgul trebuie să beneficieze de o dotare tehnică de vârf şi de materiale consumabile spe­ci­fice chirurgiei otologice.

2. Evitarea incidentelor, a accidentelor şi a com­pli­ca­ţii­lor postoperatorii presupune o experienţă îndelunga­tă în microchirurgia urechii medii, o echipă operatorie omo­genă şi îngrijire ulterioară adecvată până la vindecare definitivă.  

Conflict of interests: The authors declare no conflict of interests.

Bibliografie

 1. Tos M. Manual of Middle Ear Surgery vol 1. Approaches, Myringoplasty, Ossiculoplasty and Tympanoplasty. Georg Thieme Stuttgart, New York, 1995; Thieme Medical Publishers Inc. New York.
 2. Fisch V. Tympanoplasty, Mastoidectomy and Stapes Surgery, Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York, 1994; Thieme Medical Publishers Inc. N.
 3. Charachon R, Schmerber S, Larielle JP. La chirurgie des cholesteatomes de l’oreille moyenne. Ann. Otolaryngol. Chir Cervicofac. 1999; 116,6, 322-340
 4. Ciuchi V. Consideraţii privind chirurgia otologică ambulatorie sau cu spitalizare de o zi. Revista Română de ORL. 2007; vol.29, nr.4, p.314-317.
 5. Ciuchi V. Chirurgia otologică în centre medicale private. Revista Română de ORL. 2011; vol.34, nr.1, p. 11-14.
 6. Ciuchi V, Cheiţă A, Comănescu M. Chirurgia colesteatomului într-o clinică cu o zi de spitalizare. Conferinţa Naţională ORL cu participare internaţională „Actualităţi în otorinolaringologie”, Timişoara, 4-7 iunie 2008.
 7. Ciuchi V. Dificultăţi în chirurgia stapediană. Revista Română de ORL. 2007; vol.29, nr.3, p.232-235.
 8. Ciuchi V, Marinescu P, David L, Chelcea D, Ilie A. Grefa de piele liberă în tratamentul cavităţilor otomastoidiene postoperatorii. Revista de Medicină Militară. 1999; C II(1), p. 37-41.
 9. Ciuchi V, Chelcea D, David L, Predescu D. Monitorizarea peroperatorie a nervului facial. Revista de Otorinolaringologie. 1999; vol XX, nr. 1-2, p. 5-7.
 10. Ciuchi V, coordonator, Mocanu C, Predescu D, Romanitan C. Evidarea petro-mastoidiană. Otorinolaringologie - curs postuniversitar. 2000; Editura Sylvi, p. 180-189.
 11. Ciuchi V. Patologia inflamatorie cronică a urechii medii. Sechele postotitice. Editura Medicală. 2004; p. 178-197.
 12. Ciuchi V, Tatu M, Ilie A. Timpanoplastia în tehnică deschisă. Studiul cazuisticii în perioada 1997-2001. Revista Otorinolaringologia. 2001; 23, 3-4, 77-82.
 13. Ciuchi V, Predescu D. Indicaţiile tehnicii închise în colesteatomul otomastoidian. Dificultăţi, avantaje, dezavantaje. Revista Otorinolaringologia. 1993; 3-4.
 14. Ciuchi V. Anatomia chirurgicală a urechii medii şi a osului temporal. Editura Didactică şi Pedagogică. 1998; p. 164-175.