SINTEZE CLINICE

Monitorizarea interdisciplinară a pacientului cu astm bronşic

 Interdisciplinary monitoring of the patient with bronchial asthma

First published: 30 septembrie 2023

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/Med.154.4.2023.8709

Abstract

Bronchial asthma is characterized by chronic inflammation of the airways, associated with variable obstruction that li­mits air flow, and bronchial hyperactivity caused by va­rious sti­muli. The most common symptoms present in asth­ma­tic peo­ple are wheezing, dyspnea, cough and chest con­stric­tion. Bronch­ial asthma has a high variability, which makes its phenotyping very important for guiding treat­ment. Among the most common phenotypes, we mention allergic asth­ma, nonallergic asthma, late-onset bronchial asthma, per­sis­tent asthma with a fixed limitation of airflow, and asth­ma associated with obesity. A thorough anamnesis and performing spirometry with bronchodilator test help us to establish the diagnosis of bronchial asthma. The increase in the maximum expiratory volume per second (VEMS) by 12% and 200 ml from the initial value after taking four short-acting bronchodilator puffs is suggestive of bronchial asth­ma. The ACT questionnaire is used to show whether the di­sease is well controlled therapeutically. Exposure to allergens, over­weight, gastroesophageal reflux disease, rhinosinusitis, na­sal polyposis and smoking are some of the comorbidities and trig­­gers of bronchial asthma crisis. In terms of treatment, asth­matic patients have inhaled de­vices that contain as the first line of treatment inhaled cor­ti­co­ste­roids to which a long-acting beta2-agonist is added. Choosing the right the­ra­py for each patient is made on the basis of five stages of treatment, depending on the symp­to­ma­to­logy of each in­di­vi­dual patient, the phenotype of asth­ma and the co­mor­bi­di­ties present. Patients with severe asth­ma benefit from tar­ge­ted biological therapy. 

Keywords
bronchial asthma, VEMS, inhaler device, biological therapy

Rezumat

Astmul bronşic este caracterizat de inflamaţia cronică a căilor aeriene, asociată cu obstrucţie variabilă ce limitează fluxul de aer şi hiperreactivitate bronşică determinată de diferiţi stimuli. Cele mai întâlnite simptome prezente la persoanele astmatice sunt wheezingul, dispneea, tusea şi constricţia toracică. Astmul bronşic are o mare variabilitate, ceea ce face fenotiparea lui foarte importantă pentru ghidarea tratamentului. Prin­tre cele mai comune fenotipuri, amintim astmul alergic, ast­mul non­alergic, astmul bronşic cu debut tardiv, astmul per­sis­tent cu limitarea fixă a fluxului de aer şi astmul asociat cu obe­zi­ta­tea. O anamneză amănunţită şi efectuarea spirometriei cu test bronhodilatator ne ajută să punem diagnosticul de astm bron­şic. Creşterea volumului expirator maxim pe se­cun­dă (VEMS) cu 12% şi 200 ml faţă de valoarea iniţială du­pă ad­mi­nis­trarea a patru pufuri de bronhodilatator cu du­ra­tă scurtă de acţiune este sugestivă pentru astm bronşic. Ches­tio­na­rul ACT se foloseşte pentru a arăta dacă boala este bine con­tro­la­tă me­di­ca­mentos. Expunerea la alergeni, excesul pon­de­ral, boa­la de reflux gastroesofagian, rinosinuzita, po­li­po­za nazală şi fu­­ma­tul sunt câteva din comorbidităţile şi factorii declanşatori ai crizei de astm bronşic. În ceea ce priveşte tratamentul, pa­cien­­ţii astmatici dispun de dis­po­zi­ti­ve inhalatoare care conţin ca primă linie de tratament cor­ti­co­ste­ro­izi inhalatori, la care se adau­­gă un beta2-agonist cu durată lun­gă de acţiune. Alegerea te­ra­piei po­tri­vi­te pentru fiecare pa­cient se face pe baza a cinci trep­te de tratament, în funcţie de simptomatologia fiecărui pa­cient în parte, de fenotipul de astm şi de comorbidităţile pre­zente. Pa­cien­ţii cu astm sever be­ne­fi­cia­ză de terapie biologică ţintită. 

Introducere

Astmul bronşic este o tulburare eterogenă, caracterizată de inflamaţia cronică a căilor aeriene, asociată cu obstrucţie variabilă ce limitează fluxul de aer şi hiperreactivitate bronşică determinată de diferiţi stimuli. Obstrucţia de la nivelul căilor aeriene este parţial reversibilă spontan sau sub tratament, dar, cu timpul, aceasta poate deveni persistentă. Clinic, inflamaţia determină apariţia diferitelor simptome, dintre care amintim wheezingul, dispneea, tusea şi constricţia toracică, ce au o intensitate şi durată variabile şi, de cele mai multe ori, simptomele apar sau se agravează în prezenţa unor factori de risc precum diferiţi alergeni, aer rece, fum de ţigară, efort fizic, iritanţi chimici sau infecţii respiratorii(1).

Epidemiologie

Incidenţa astmului bronşic diferă de la o regiune la alta a lumii. Astmul este o boală care afectează toate grupele de vârstă, nu este o boală transmisibilă, dar poate fi dobândită. Persoanele care au afecţiuni alergice sunt mai predispuse la a dezvolta astm bronşic alergic. Urbanizarea, noxele respiratorii, expunerea profesională la substanţe chimice, acarienii, mucegaiul şi fumul de ţigară sunt doar câteva din cauzele care expun persoanele la un risc mai mare de a dezvolta astm bronşic(2). De-a lungul timpului s-au realizat diferite studii care au urmărit incidenţa astmului bronşic atât la nivel mondial, cât şi la nivelul diferitelor regiuni ale lumii. Se crede că la nivel mondial sunt peste 300 de milioane de persoane care suferă de astm bronşic, astmul fiind cauza principală de deces în aproximativ 1 din 250 de cazuri(3). La nivel global, cel mai important studiu realizat pentru determinarea incidenţei astmului bronşic este „Studiul internaţional al astmului şi alergiilor în copilărie” (ISAAC), iar la nivel european s-a realizat „Ancheta comunităţii europene privind sănătatea respiratorie” (ECRHS). În anul 2012 s-a înfiinţat Reţeaua globală de astm (GAN), care este cea mai actuală bază de date în ceea ce priveşte supravegherea incidenţei astmului bronşic la nivelul întregii lumi(4,5).

În Europa, aproximativ 30 de milioane de persoane suferă de astm, dintre care aproximativ 10 milioane au vârsta sub 45 de ani. Incidenţa patologiei la copii este de 9,4%, iar la adulţi, de 8,2%. În 10-20% dintre cazuri, astmul are o formă severă(6,7)

Incidenţa astmului bronşic în România este de 6% din întreaga populaţie, fiind afectaţi aproximativ un milion de români(8).

Clasificarea astmului bronşic

Importanţa fenotipării astmului bronşic este dată de marea variabilitate clinică a patologiei, iar aceasta este necesară pentru o mai bună înţelegere a bolii şi pentru un tratament administrat corect. Fenotipul reprezintă caracteristicile organismului, dezvoltarea şi comportamentul lui. El este determinat de alcătuirea genetică a acestuia, precum şi de influenţele provenite din mediul înconjurător asupra acestor gene(9).

Din punct de vedere patogenetic, astmul bronşic se clasifică în astm eozinofilic şi noneozinofilic. Astmul eozinofilic poate fi alergic, pe un fond atopic, care apare precoce şi cu creşterea IgE, iar astmul nonalergic este caracterizat prin creşterea neutrofilelor, are un debut tardiv, este mai frecvent întâlnit la femei şi se asociază de cele mai multe ori cu sinuzită, polipoză nazală şi infecţii respiratorii. Astmul bronşic interesează atât copiii, cât şi adulţii. Astmul prezintă exacerbări frecvente la persoanele care au comorbidităţi, cum ar fi boala de reflux gastroesofagian, infecţii respiratorii repetate, sindromul de apnee obstructivă în somn sau obezitate. De asemenea, aspergiloza alergică poate duce la agravarea astmului(9,10).

De-a lungul timpului s-au realizat diferite studii care au încercat să clasifice astmul bronşic în funcţie de fenotip. Trei dintre cele mai importante studii sunt: studiul U-BIOPRED, realizat în 11 ţări din Europa; Programul de cercetare al astmului sever (SARP), realizat în SUA; şi studiul Leicester, efectuat în Marea Britanie. Studiul SARP a concluzionat că pacienţii pot fi împărţiţi în cinci fenotipuri semnificative clinic: astm alergic uşor cu debut precoce, astm alergic moderat cu debut precoce, astm nonalergic eozinofilic cu debut tardiv, astm alergic eozinofilic sever cu debut precoce şi astm neutrofil nonalergic sever cu debut tardiv şi obstrucţie fixă a fluxului de aer. Studiul realizat în Marea Britanie a identificat patru fenotipuri de astm bronşic, care se suprapun peste cele cinci fenotipuri identificate de către SARP: astm eozinofilic uşor cu debut precoce, astm alergic sever cu debut precoce, astm eozinofilic cu debut tardiv predominant la sexul masculin, astm noneozinofilic predominant la sexul feminin. Cel mai recent studiu, U-BIOPRED, a împărţit astmul bronşic în astm alergic uşor cu debut precoce, astm alergic moderat/sever cu debut precoce, astm eozinofilic nonalergic cu debut tardiv şi astm noneo­zi­no­filic nonalergic cu debut tardiv(11). Concluzionând, ghidul GINA aminteşte cinci cele mai comune fenotipuri ale astmului bronşic: astmul alergic, astmul nonalergic, astmul bronşic cu debut tardiv, astmul persistent cu limitarea fixă a fluxului de aer şi astmul asociat cu obezitatea(1). Fiecare fenotip în parte este determinat de diferite căi biologice unice, endotipuri. Determinarea pe viitor a endotipurilor poate contribui la înţelegerea exactă a mecanismelor implicate în astmul bronşic şi, implicit, la tratarea ţintită a patologiei(11,12).

Diagnosticul astmului bronşic

În primul rând, suspicionăm prezenţa unui astm bron­şic încă de la aflarea acuzelor pacientului. Simptomele de astm includ respiraţia şuierătoare, dispneea, tusea şi constricţia toracică. De cele mai multe ori, aceste simptome se accentuează în special noaptea şi dimineaţa, sunt variabile ca intensitate şi durată şi se agravează în prezenţa unor factori de risc precum expunerea la alergeni interiori, poluarea aerului, polen, fum de ţigară, obezitate, infecţii respiratorii virale, bacteriene, expunere fungică, expunere profesională, efort fizic sau schimbări de temperatură. Odată ridicată suspiciunea de astm bronşic, se efectuează spirometrie cu test bronhodilatator pentru a demonstra obstrucţia căilor respiratorii şi pentru a arăta variabilitatea gradului de obstrucţie. Sugestiv pentru astm este un test de reversibilitate pozitiv, cu creşterea volumului expirator maxim pe secundă (VEMS) cu 12% şi 200 ml faţă de valoarea iniţială după administrarea a patru pufuri de bronhodilatator cu durată scurtă de acţiune(1,13,14,15). O creştere a VEMS cu peste 400 ml postbronhodilatator confirmă diagnosticul de astm bronşic. Sunt cazuri în care nu există o reversibilitate la bronhodilatatoare deoarece inflamaţia cronică poate duce la remodelarea structurală a căilor respiratorii prin hipertrofia musculaturii netede a căilor aeriene, cu limitarea fixă a fluxului de aer, ducând, aşadar, la o scădere a răspunsului la medicaţia bronhodilatatoare. Astmul bronşic poate coexista, de asemenea, şi cu boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC). Nivelul de inflamaţie al căilor aeriene se poate cuantifica cu ajutorul oxidului nitric expirat forţat (FeNO), dar această investigaţie nu se foloseşte de rutină în practica medicală(10)

Pentru a evalua gradul de control al astmului, pacientul este întrebat despre simptomele prezente în ultimele patru săptămâni. Chestionarul ACT (Asthma Control Test), realizat de ghidul GINA, se recomandă a fi completat de către fiecare pacient diagnosticat cu astm, în mod regulat. Acest chestionar oferă informaţii despre impactul simptomelor pacientului asupra vieţii de zi cu zi a acestuia, asupra simptomelor prezente atât în timpul zilei, cât şi pe parcursul nopţii şi despre prezenţa eventualelor crize de astm bronşic care au necesitat administrarea medicaţiei de urgenţă. Chestionarul are cinci întrebări, cu câte cinci răspunsuri fiecare, întrebările fiind notate cu puncte de la 1 la 5 fiecare. Punctajul maxim de 25 de puncte semnifică un astm foarte bine controlat, în timp ce o evaluare sub 15 puncte indică o urgenţă medicală. În funcţie de prezenţa simptomelor, astmul bronşic se mai poate clasifica în bine controlat (fără simptomatologie prezentă), parţial controlat (prezenţa a una-două simptome) şi necontrolat (prezenţa a trei-patru simptome)(1).

Comorbidităţile şi factorii declanşatori
ai crizei de astm bronşic

Majoritatea pacienţilor cu astm bronşic prezintă diferite comorbidităţi şi factori de risc. Excesul ponderal, boala de reflux gastroesofagian, rinosinuzita şi polipoza nazală, anxietatea, depresia, fumatul şi apneea obstructivă în somn sunt printre cele mai comune comorbidităţi întâlnite la pacienţii astmatici. Pentru a avea succes în a ţine sub control astmul bronşic, este important a identifica aceste comorbidităţi, pentru a fi tratate de către medicul specialist. În cele mai multe cazuri, pacienţii vor recunoaşte factorii declanşatori ai crizei de astm. Expunerea la alergeni, stresul, infecţiile virale, schimbările bruşte de temperatură şi expunerea la diferite noxe/alergeni la locul de muncă duc la agravarea simptomelor(10).

Principii de tratament

Odată diagnosticat, astmul bronşic poate fi ţinut sub control cu un plan de tratament adecvat fiecărui pacient în parte şi cu aderenţa acestuia la tratament. Cu toate acestea, pacienţii cu astm prezintă exacerbări cauzate de diferiţi factori de risc, precum poluanţii, infecţiile respiratorii sau alergenii. Prezenţa exacerbărilor este o cauză importantă a morbidităţii bolii. Odată cu apariţia unei exacerbări, scade şi mai mult funcţia pulmonară şi, totodată, cresc costurile de îngrijire a pacienţilor ajunşi la camera de urgenţă. Sunt important de identificat pacienţii cu risc de exacerbare pentru crearea unui plan de tratament individualizat fiecărui pacient în parte(16).

De-a lungul anilor, a apărut o gamă variată de dispozitive inhalatoare. La prescrierea unui anumit inhalator trebuie să se ţină cont de preferinţele pacientului, de cooperarea şi dexteritatea acestuia, de capacitatea pacientului de inhalare şi, nu în ultimul rând, de costurile dispozitivului. La iniţierea tratamentului trebuie explicată tehnica inhalatorie, iar ulterior se va verifica la fiecare vizită la medicul de familie sau la medicul specialist(10).

Corticosteroizii inhalatori (ICS) reprezintă medicaţia de primă linie în tratamentul astmului bronşic. La aceştia se adaugă, chiar şi la pacienţii cu astm uşor, un beta2-agonist cu durată lungă de acţiune (LABA), care are rolul principal de bronhodilataţie. Combinarea celor două substanţe ajută la reducerea exacerbărilor şi la îmbunătăţirea funcţiei pulmonare(17,18). Cele două substanţe au un efect sinergic, iar efectele adverse sistemice sunt nesemnificative(19). Alegerea terapiei potrivite fiecărui pacient în parte se face pe baza celor cinci trepte de tratament, existând două variante (track 1 şi track 2). În treaptele 1 şi 2 din track 1 se foloseşte doza mică de ICS-LABA, la nevoie. În treapta 3 se foloseşte o doză mică de ICS-LABA zilnic, în timp ce în treapta 4 se foloseşte o doză medie. În ceea ce priveşte treapta 5, pe lângă ICS-LABA se mai poate asocia un antagonist muscarinic cu durată lungă de acţiune (LAMA), iar în funcţie de fenotipul astmului, se poate adăuga la tratament şi medicaţie antiimunoglobuline E (anti-IgE), antiinterleukină 5/5R (anti-IL5/5R), antiinterleukină 4R (anti-IL4R) şi antilimfopoietină stromală timică (anti-TSLP). Ca medicaţie de urgenţă, se foloseşte o doză mică de ICS-LABA. Track 2, o altă variantă a celor cinci trepte de tratament, este definită de faptul că în treapta 1 se administrează ICS ori de câte ori se foloseşte un beta2-agonist cu durată scurtă de acţiune (SABA). În treapta 2 se utilizează o doză mică de ICS, iar treptele 3-5 sunt similare celor din track 1. O altă diferenţă între track 1 şi track 2 este reprezentată de faptul că în track 2 ca medicaţie de urgenţă se foloseşte SABA. În funcţie de răspunsul pacientului la terapie, pe parcursul vieţii pacienţii pot trece de la o treaptă inferioară de tratament la una superioară sau, în cazul în care astmul bronşic este foarte bine controlat cu o anumită schemă de tratament, se poate lua în calcul trecerea la o treaptă inferioară, cu monitorizarea îndeaproape a pacientului. Înainte de a trece la o treaptă superioară de tratament se vor verifica obligatoriu aderenţa pacientului la tratament, tehnica inhalatorie, factorii de risc la care se expune pacientul şi care pot fi înlăturaţi şi existenţa unor alte suferinţe acute, cum ar fi rinita alergică. Trecerea la o treaptă superioară de tratament se poate face şi pe o perioadă scurtă (una-două săptămâni) în timpul unei infecţii virale sau al expunerii la alergeni(1,20).

Dacă pacientul se prezintă la medic în cursul unei crize de astm bronşic,  se pot administra corticosteroizi orali (CSO), dar se va evalua riscul de reacţii adverse(1).

Dacă pacientul este simptomatic, cu astm bronşic sever, în ciuda tratamentului cu doză mare de ICS-LABA, se poate lua în considerare administrarea de azitromicină, dacă se confirmă infecţia cu o micobacterie atipică. Azitromicina se administrează de trei ori pe săptămână, timp de şase luni. Antibioticul reduce exacerbările pacienţilor cu astm eozinofilic sau noneozinofilic. Dezavantajul utilizării antibioterapiei pe termen lung este dat de faptul că poate cauza rezistenţă la antibiotice(21).

Ca tratament de întreţinere, pe lângă ICS-LABA, se poate administra şi un antagonist al receptorilor de leukotriene, montelukast. Acesta ajută la bronhodilataţie şi la scăderea numărului de eozinofile din sângele periferic şi, totodată, la îmbunătăţirea VEMS(22).

Terapia biologică ţintită este adăugată în tratamentul pacienţilor cu astm sever. Pacienţii cu astm alergic eozinofilic sever beneficiază de terapie cu anti-IgE – omalizumab. Acest anticorp monoclonal umanizat, pe lângă reducerea exacerbărilor astmului, îmbunătăţeşte şi apărarea antivirală. Pentru astmul eozinofilic necontrolat, persistent, există terapie biologică cu anti-IL5/anti-IL5R – benralizumab, reslizumab, mepolizumab. Iniţierea terapiei cu anti-IL5 necesită un număr de eozinofile în sângele periferic de cel putin 300 celule/µL. Anti-IL4R (dupilumab) se asociază astmului sever eozinofilic cu inflamaţie de tip 2 (indusă de factori genetici, factori de mediu şi de factori fiziologici), care nu este controlat cu doze mari de CSI-LABA sau la pacienţii care au nevoie de CSO. De asemenea, pentru pacienţii cu astm sever există şi tratament cu anti-TSLP(1,23).

Discuţie

În general, putem încadra pacienţii cu astm bronşic în două categorii: pacienţi care au deja diagnosticul de astm bronşic şi pacienţi care nu ştiu că suferă de această boală.

Pacienţii astmatici care au fost diagnosticaţi în antecedente îşi cunosc simptomele şi s-au obişnuit cu ele. Cele mai importante simptome sunt tusea, constricţia toracică, lipsa de aer şi respiraţia şuierătoare/wheezingul. În cazul în care simptomele se agravează şi nu mai răspund la medicaţia de bază, pacientul recunoaşte starea ca fiind o criză de astm şi se adresează de urgenţă medicului pneumolog.

În cazul în care pacientul nu ştie că suferă de astm bronşic, simptomul principal care îl face să se prezinte la camera de urgenţă este lipsa de aer. În urma unei anam­ne­ze atent ghidate şi a diferitelor investigaţii efectuate, se face diagnosticul diferenţial cu alte patologii ce implică simptomele prezente şi în astmul bronşic, iar în cele din urmă, dacă este cazul, se pune diagnosticul de astm bronşic.  

 

Conflict de interese: niciunul declarat.

Suport financiar: niciunul declarat.

Acest articol este accesibil online, fără taxă, fiind publicat sub licenţa CC-BY.

Bibliografie

 1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, revised 2022.

 2. Whorld Health Organization - Asthma.

 3. Masoli M, Fabian D, Holt S, Beasley R. The global burden of asthma: executive summary of the GINA Dissemination Committee Report. Allergy. 2004;59:469-478.

 4. Asher MI, Rutter CE, Bissell K, et al. Worldwide trends in the burden of asth­ma symptoms in school-aged children: Global Asthma Network Phase I cross-sectional study. Lancet. 2021;398(10311):1569-1580. 

 5. The Global Asthma Report, 2022.

 6. Bumbăcea D, Panaitescu C, Bumbacea RS. Patient and Physician Pers­pectives on Asthma and Its Therapy in Romania: Results of a Mul­ti­cen­ter Survey. Medicina (Kaunas). 2021 Oct 12;57(10):1089. 

 7. Selroos O, Kupczyk M, Kuna P, Łacwik P, Bousquet J, Brennan D, Palkonen S, Contreras J, FitzGerald M, Hedlin G, Johnston LS, Louis R, Metcalf L, Walker S, Moreno-Galdó A, Papadopoulos GN, Rosado-Pinto J, Powell P, Haahtela T. National and regional asthma programmes in Europe. European Respiratory Review Sep. 2015;24(137)474-483. 

 8. MedicHub. 6% din români suferă de astm bronşic. 4 Mai 2018. https://www.medichub.ro/stiri/6-din-romani-sufera-de-astm-bronsic-id-1643-cmsid-2.

 9. Chung KF, Wenzel ES, Brozek LJ, Bush A, Castro M, Sterk JP, Adcock MI, Bateman DE, Bel HE, Bleecker RE, Boulet L-Ph, Brightling C, Chanez P, Dahlen S-E, Djukanovic R, Frey U, Gaga M, Gibson P, Hamid Q, Jarjour NN, Mauad T, Sorkness LR, Teague WG. International ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and treatment of severe asthma. European Respiratory Journal. Feb 2014;43(2)343-373.

 10. Jones LT, Neville MD, Chauhan JA. Diagnosis and treatment of severe asthma: a phenotype-based approach. Clinical Medicine. 2018;18(Suppl 2)s36-s40.

 11. Kaur R, Chupp G. Phenotypes and endotypes of adult asthma: Moving toward precision medicine. J Allergy Clin Immunol. 2019 Jul;144(1):1-12.

 12. Carr TF, Zeki AA, Kraft M. Eosinophilic and Noneosinophilic Asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2018;197(1):22-37. 

 13. Román Rodríguez M, Ginel Mendoza L, Blanco Aparicio M, Rodríguez Rodríguez M, Bárcena Caamaño M. Qué no se debe hacer en el manejo terapéutico del asma bronquial. Recomendaciones por consenso Delphi para los médicos que tratan el asma [What not to do in the therapeutic management of bronchial asthma. Delphi consensus recommendations for physicians who treat asthma]. Aten Primaria. 2021;53(7):102101. 

 14. Kuruvilla ME, Vanijcharoenkarn K, Shih JA, Lee FE. Epidemiology and risk factors for asthma. Respir Med. 2019 Mar;149:16-22. 

 15. Brigham EP, West NE. Diagnosis of asthma: diagnostic testing. Int Forum Allergy Rhinol. 2015 Sep;5 Suppl 1:S27-30. 

 16. Castillo JR, Peters SP, Busse WW. Asthma Exacerbations: Pathogenesis, Prevention, and Treatment. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017;5(4):918-927. 

 17. Pauwels RA, Löfdahl CG, Postma DS, et al. Effect of inhaled formoterol and budesonide on exacerbations of asthma. Formoterol and Corticosteroids Establishing Therapy (FACET) International Study Group [published correction appears in N Engl J Med 1998 Jan 8;338(2):139]. N Engl J Med. 1997;337(20):1405-1411.

 18. Woolcock A, Lundback B, Ringdal N, Jacques LA. Comparison of addition of salmeterol to inhaled steroids with doubling of the dose of inhaled steroids. Am J Respir Crit Care Med. 1996 May;153(5):1481-8. 

 19. Barnes PJ. Scientific rationale for inhaled combination therapy with long-acting beta2-agonists and corticosteroids. Eur Respir J. 2002 Jan;19(1):182-91. 

 20. Gupta PR, Sarnaik R, Gupta N. Step-in step-down approach in the management of bronchial asthma in adolescents and adults. Lung India. 2022;39(5):401-407. 

 21. Hiles SA, McDonald VM, Guilhermino M, Brusselle GG, Gibson PG. Does maintenance azithromycin reduce asthma exacerbations? An individual participant data meta-analysis. Eur Respir J. 2019 Nov 28;54(5):1901381. 

 22. Yi F, Zhan C, Liu B, et al. Effects of treatment with montelukast alone, bude­so­nide/formoterol alone and a combination of both in cough variant asthma. Respir Res. 2022;23:279.

 23. Castillo JR, Peters SP, Busse WW. Asthma Exacerbations: Pathogenesis, Prevention, and Treatment. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017;5(4):918-927. 

Articole din ediţiile anterioare

SINTEZE CLINICE | Ediţia 4 136 / 2020

Update privind managementul interdisciplinar al pacientului sub terapie antiresorbtivă/antiangiogenică/biologică, în contextul prevenirii osteonecrozei maxilarelor induse medicamentos

Carmen Gabriela Stelea, Alexandra Lorina Platon, Emilia Bologa, Cristina Bologa

Osteonecroza este definită drept „necroza oaselor cauzată de obstrucţia alimentării cu sânge”.

19 septembrie 2020
SUPLIMENT DERMATOLOGIE | Ediţia 1 121 / 2018

Psoriazisul vulgar – o boală multisistemică

Cristina Vâjâitu, Alexandra Victoria Ion, Mihai Lupu, Vlad Mihai Voiculescu, Călin Giurcăneanu

Psoriazisul este o afecţiune cronică inflamatorie, mediată imun, cu manifestări cutanate şi sistemice în evoluţie, având un impact negativ asupra c...

26 martie 2018
MEDICINA DE FAMILIE | Ediţia 5 / 2016

Impactul psiho-social al astmului bronșic la copil și adolescent

Claudia Felicia Pop

Astmul bronșic reprezintă o patologie frecvent întâlnită la copil, fiind o afecțiune cu evoluție cronică, marcată de o mare variabilitate, cu un ta...

07 martie 2016