Despre etiologia stenozelor congenitale ale conductului auditiv extern. Consideraţii pe marginea unui caz clinic

D.C. Gheorghe , A. Zamfir-Chiru-Anton2

1. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie” București, UMF „Carol Davila”,  
2. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „G. Alexandrescu”, București
Corespondență: D.C. Gheorghe, e-mail: gheorghe.dancristian@gmail.com
Stenozele de CAE sunt manifestări clinice frecvent asociate unor sin­droa­me (de ex: Down, Goldenhaar). Obiective. Prezentarea unui caz cli­nic particular fără alte simptome decât existența unei stenoze de con­duct auditiv extern bilaterală, de tip osos, și discutarea cauzelor și implicațiilor sale. Material. Pacient internat în clinica ORL pentru hi­po­acuzie recent debutată, fără alte acuze preexistente. Rezultate. Ima­gis­tica demonstrează ocluzia osoasă bilaterală a conductelor auditive ex­ter­ne, cu aspect relativ simetric și ocluzia spațiului aerian latero-tim­­pa­nic de partea stângă. Concluzii. Osteoamele/exostozele de CAE bi­laterale reprezintă o patologie rară, în absența unor sindroame ge­ne­­tice. Existența lor presupune existența unor anomalii de dezvoltare em­briologică congenitală și capacitatea de adaptare a epidermului local pen­tru un clearance epidermic eficient în condiții dificile.
Cuvinte-cheie: stenoză de conduct auditiv extern, osteom, exostoză

Cilindroma of the external auditory canal and the middle ear. Case report

Luminița Rădulescu, Cristian Mârțu, Dan Mârțu, Sebastian Cozma

University of Medicine and Pharmacy “ Gr. T. Popa”
Cilindroma is a rare malignant tumour originating from minor or major salivary glands but also from lacrimal glands, tracheobronchial tree, eso­phagus or external auditory canal. Location in the external auditory ca­nal is exceptionally rare. Highly invasive perineural behavioural along­side with their location in the ear makes the surgery to be ex­tremely dif­ficult given the richness of the temporal bone anatomy. We present a case of an external auditory canal cilindroma with invasion of the mid­dle ear in a 42-year-old female and a review of the medical li­te­ra­ture on this subject.
Keywords: ear, malignant tumour

Peripheral facial palsy and otomastoidian pathology

Prof. Gheorghe Ionel Comsa 

ENT Clinic Constanta
Peripheral facial paralysis is closely linked to the pathology of the ear. Motor deficit of the mimic muscles of the affected side gives aesthetic and dynamic problems and affects chewing and articulate speech. The injury does not affect only the main trunk of the nerve but also its branches, with impact on salivation and tears secretion, as well as taste. The nerve can be damaged by trauma or diseases of the ear, such as birth de­fects, acute and chronic inflammation and tumour compression. The diagnosis based on signs of paralysis envisages establishing cause and involvement of the ear structures in facial nerve damage. We see many situations: from oedema compression on nerve in the Fallopian channel, to nerve denudation due to its direct compression or transection. ENT careful examination, supplemented with laboratory and imaging investigations will determine the cause and level of functional impairment. Therapeutic approach begins with solving the cause, medical or surgical, completed with functional and aesthetic rehabilitation measures. If necessary, the nerve totally compromised can be functionally refilled by nerve anastomosis.
Keywords: peripheral facial palsy, otic pathology, diagnosis, treatment

Tratamentul chirurgical al paraliziei faciale

Cristian Mârțu1,2, Sebastian Cozma1,2, Dan Mârțu1,2, Luminița Rădulescu1,2

1. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași, România
2. Clinica ORL, Spitalul Clinic de Recuperare, Iași, România
Nervul facial este un nerv complex, cu fibre motorii, senzoriale, ve­ge­ta­tive şi senzitive. Afectarea sa determină sechele importante ce se reflectă și în viața socială a persoanei. Rezolvarea chirurgicală a pa­ra­li­ziei faciale presupune un diagnostic etiologic și topografic exact și, de asemenea, o echipă antrenată. Prezentăm 8 pacienți cu paralizie fa­cială unilaterală de cauză infecțioasă şi traumatică. Diagnosticul etio­logic şi topografic a fost pus pe baza anamnezei, examenului cli­nic, imagistic (CT) și a testelor electrofiziologice. Tratamentul a fost chi­rur­gical în toate cazurile cu evoluție postoperatorie favorabilă. Re­zultatele au fost influențate de cauza care a declanșat paralizia  (cele posttraumatice răspund mai greu la tratament), de distanța în timp între momentul apariției paraliziei și momentul intervenției chi­rur­gicale, precum și de gradul paraliziei pe scara House-Brackman. Aces­te observaţii ne permit să considerăm acești factori ca fiind importanți în aprecierea prognosticului.
Cuvinte-cheie: nerv facial, paralizie, tratament

Paralizia facială posttraumatică, de la medicina experimentală la practica clinică

Silviu Albu

prof. ORL, Facultatea de Medicină Dentară UMF „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, Clinica ORL, Spitalul CF Cluj-Napoca
Momentul optim pentru explorarea chirurgicală a pacienților cu pa­ra­li­zie facială posttraumatică este în prezent controversat. Acest studiu ana­li­zează rezultatele finale ale funcției nervului facial la pacienții cu leziuni traumatice intratemporale ale nervului facial, în funcție de calendarul de explorare chirurgicală. Metode. Am realizat un studiu retrospectiv între 1996 și 2015 pe 48 de pacienți cu paralizie completă a nervului facial, cauzată de fracturi ale osului temporal. Pacienții au fost împărțiți în trei grupuri, în funcție de tipul de traumatism. Singura diferență între pa­cienții din fiecare grup a fost momentul intervenției chirurgicale. Ca­rac­teristicile evaluate în studiu au fost tipul de traumatism, situsul ana­tomic al leziunii nervului facial, momentul intervenției chirurgicale, abor­dul chirurgical și gradul de recuperare a funcției nervului facial. Rezultate. Câștigurile funcţionale finale la pacienţii operați precoce au fost de 3,5 ± 0,43 pe scara House-Brackmann (HB). Rezultatul la pacienții ope­rați tardiv au fost 2,2 ± 0,41 pe scara HB, iar cel la pacienții neoperați a fost de 2 ± 0,54 pe scara HB. Concluzie. Acest studiu a demonstrat că unii pacienți cu paralizie posttraumatică facială au recăpătat o funcție fa­cia­lă rezonabilă după intervenţia chirurgicală precoce. Explorarea tar­divă nu este asociată cu rezultate pozitive, indiferent de tipul de frac­turi temporale sau situsul leziunii nervoase. Nu este o diferență func­țio­na­lă între intervenția tardivă și tratamentul conservator. Sunt pre­zen­ta­te rezultate experimentale și clinice ale noilor metode de abord far­ma­co­logic în leziunile posttraumatice ale facialului, precum celulele stem, fac­tori de creștere nervoasă, hormoni, stimulare electrică.
Cuvinte-cheie: paralizie facială, traumatism stâncă temporală, mo­men­tul intervenției chirurgicale

The neurovascular conflict of VIIIth cranial nerve – origin of otoneurological syndroms

Sebastian Cozma1,2, Luminița Rădulescu1,3, Danisia Haba1,4, Cristian Mârțu1,3, Oana Bitere2, Corina Dima-Cozma1,5

1. University of Medicine and Pharmacy ”Grigore T. Popa” Iași
2. Audiology and Vestibulogy Department, Clinical Rehabilitation Hospital Iași
3. ENT Clinic, Clinical Rehabilitation Hospital Iași
4. Radiology Department, Clinical Emergency Hospital ”Prof. Dr. N. Oblu”, Iași
5. Cardiovascular Rehabilitation Clinic, Clinical Rehabilitation Hospital Iași
Hearing and balance disorders can have multiple causes, generating va­rious otoneurological clinical symptomatology, sometimes se­vere, cha­racteristic aspect of the crisis being the recurrence. The neu­ro­vascular conflict between the cochleovestibular nerve (VIII) with one of the arteries of the ponto-cerebellar space represents one of the pathological conditions which expresses itself through im­paired hear­ing and/or balance and which is often ignored. The overall symp­to­ma­to­logy takes usually the clinical form of peripheral le­sions of au­di­tory or vestibular system: tinnitus, hearing loss, vertigo and other ba­lance disorders. The main objectives of the paper are the pre­sen­ta­tion of conclusions of a literature review, focusing on the types of neuro­vas­cular conflict and their relations with encountered cli­nical sym­p­to­ma­tic aspects and discuss current therapeutic pos­si­bi­lities and results. The main imagistic diagnostic criteria for nu­clear magnetic resonance are discussed in detail, representing key elements to identify this par­ti­cular cause of otoneurological syn­dromes. In addition to imaging, elec­trophysiological methods for assessing hearing and vestibular sys­tem have the advantage that they can be used both in the diagnosis of disease and in intra­ope­ra­tory monitoring in cases with surgical in­di­cation for vascular de­com­pression.
Keywords: neurovascular conflict, cochleovestibular nerve, tinnitus, vertigo, hearing loss

General principles in trigeminal neuralgia

E. Parlea1, M. Georgescu2, R. Calarasu3 , Mihaela Ceptureanu, Andreea Marinescu

1. M.D, Ph.D, ENT Department, Institute of Clinical Oncology Bucharest
2. M.D, Ph.D,  University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”, Institute of Phono-Audiology and ENT Functional Surgery
3. M.D, Ph.D, University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”
Trigeminal neuralgia (Fothergill disease or tic douloureux) is a chronic pain condition, rarely found, but very specific as typology, intensity and pain irradiation, that affect the 5th cranial nerve; most often, the syndrome is caused by a vessel compression on V2 or V3 branches of trigeminal nerve, near the Gasserian ganglion. The aim of this paper is, on one hand, to emphasize the clinical diagnosis  criteria for “classic” trigeminal neuralgia (TN1): shooting or electric shock-like pain, that lasts from a few seconds to as long as two minute per episode, and for “atypical’’ trigeminal neuralgia (TN2): constant aching or stubbing pain, with neurological deficit, secondary to another disease, and, on the other hand, to evaluate the efficiency of medical treatment (first line- antiseizure medication like carbamazepine or oxcarbazepine, generally effective in treating TN1 but often less effective in TN2), by pointing out the existing clinical trials. Finally, possible options for surgical treatment are discussed (microvascular decompression, gamma radiosurgery, or percutaneous radiofrequency thermorhyzotomy), and complementary therapies.
Keywords: “classic” trigeminal neuralgia, shooting-like pain, neuro­lo­gi­cal deficit, carbamazepine, microvascular decompression, stereotactic radiosurger

Diagnostic confusions in paediatric respiratory pathology. Case report

A. Zamfir-Chiru-Anton1, D.C. Gheorghe2

1. Clinical Emergengy Hospital for Children “G. Alexandrescu”  
2. Clinical Emergengy Hospital for Children  “M. S. Curie” Bucharest
Correspondence: A. Zamfir-Chiru-Anton, e-mail: zamfiradina@yahoo.com
The authors present the case of a 4-year-old child admitted to the ENT De­part­ment with possible pulmonary foreign body aspiration. A detailed his­tory revealed a clinical picture who seemed to depict an absence epi­sode (with partial loss of conscience and cyanosis) occurred when ea­ting, less the symptoms of a respiratory foreign body. Diagnosis ne­eded full respiratory endoscopy and neurologic evaluation for correct as­sessment and effective therapy approach. 
Keywords: epileptic absence, convulsions, bronchial foreign body

Migrena vestibulară în practica clinică

A. Roceanu, O. Băjenaru

Clinica de Neurologie, Spitalul Universitar de Urgență București
Migrena vestibulară este una dintre cauzele frecvente de vertij central şi se caracterizează clinic prin asocierea semnelor de vertij și de cefalee migrenoasă. Criteriile de clasificare ale migrenei vestibulare au fost elaborate în concordanţă atât de Societatea Bárány, cât şi de Societatea Internaţională de Cefalee (IHS). În prezent, tratamentul mi­gre­nei vestibulare este acelaşi ca tratamentul standard pentru mi­gre­na cu aură.
Cuvinte-cheie: migrena, vertij, migrena vestibulară

Prelingual auditory verbal agnosia, a rare condition

Violeta Necula, M. Cosgarea

ENT Department, „Iuliu Hațieganu” UMPh, Cluj-Napoca 
Auditory agnosia, specifically agnosia for speech is a rare condition. The most common cause in adult is stroke, while in children it is often a sequel of herpes simplex encephalitis or is associated with epi­lepsy, in Landau-Kleffner syndrome. This paper presents a rare case of verbal au­di­tory ag­nosia as a result of meningo-encephalitis, caused probably by herpes simplex virus. The patient’s early child­hood development was within nor­mal limits until the age of 1 year and 4 months when the encephalitis oc­curred. Her recovery was ap­parently good; however, after a while, the fa­mily noticed the ab­sence of language development. She was initially diag­nosed with pro­found hearing loss, and the hearing aids did not help her. She started speech therapy which developed her lip-reading skills with a hard-to-understand pronunciation. Later, au­dio­­metry showed a nearly normal peripheral auditory system and MRI revealed the cha­rac­te­ristic brain lesions in both the temporal lobes, ex­plai­ning the pa­tient’s evo­lution. In such cases, only sustained speech the­rapy trai­ning can help pa­tients to develop their communication skills. As­ses­sment of children with de­layed speech development and nor­mal peripheral auditory system must con­sider auditory agnosia as a dif­ferential diagnosis, a rare disease but with de­vas­tating con­sequences.
Keywords: central deafness, auditory verbal agnosia, herpes en­ce­pha­litis

Întârzierea de limbaj - vârful aisbergului?

Magdalena Sandu, Eugenia Roza, Ramona Sterea, Raluca Ioana Teleanu

Secția Neurologie Pediatrică, Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, București
Întârzierea/regresul de limbaj/vorbire este un diagnostic clinic, aflat la in­ter­co­nexiunea mai multor specialități: ORL, neurologie pediatrică, psi­hia­trie pediatrică, psihologie, pediatrie, medicină de familie. Poate fi unica con­statare la momentul consultului - „vârful aisbergului”. Vom exem­plifica prin situații întâlnite în clinica noastră semnalele de alarmă și substratul variat al acestei patologii: genetic, prematuritate, epilepsie, tul­bu­rări emoționale. Întârzierea terapiei crește exponențial costul in­te­gră­rii sociale a copiilor. 
Cuvinte-cheie: întârziere de limbaj, copil, echipă multidisciplinară

Pareza facială la sugar și copilul mic. Aspecte practice

Raluca Ioana Teleanu, Smaranda Niță, Diana Ionescu, Diana Epure 

Secția Neurologie Pediatrică, Secția ORL - Spitalul Clinic de Copii „Dr. V. Gomoiu” București
Pareza facială la sugar și copilul mic poate avea etiologie variată - trau­ma­tismul obstetrical, otitele medii sau externe, colesteatomul și pa­to­lo­gia tumorală fiind cele mai frecvente cauze în perioada de sugar. Pen­tru diagnostic și abordare terapeutică adecvată este ne­vo­ie de o echi­pă mul­ti­dis­ciplinară, formată din: medic neurolog pe­dia­tru, medic ORL, oncolog, neu­ro­chirurg, medic de familie și, nu în ultimul rând, par­te a echipei este familia. Pentru diagnosticul co­rect nu trebuie să lip­seas­că examenul ORL, iar dintre investigațiile pa­raclinice, imagistica cere­bra­lă are un rol important. Vom ilustra cu mai multe cazuri practice com­ple­xi­ta­tea acestui diagnostic la sugar și copilul mic. 
Cuvinte-cheie: pareză facială, echipă multidisciplinară, sugar, copil

Hipoacuzie congenitală bilaterală și parasomnie - coincidenţă sau comorbiditate?

Daniela Vasile, Anamaria Geantă, Raluca Ioana Teleanu

Spitalul Clinic de Copii „Dr. V. Gomoiu”, Secția Neurologie Pediatrică
Atât hipoacuziile congenitale, cât și parasomniile pot avea multiple cau­ze, dar găsim un punct comun, când aceste patologii coexistă la ace­lași pacient? Vom prezenta cazul unui pacient în vârstă de 7 ani, cu hi­po­acu­zie congenitală bilaterală, care asociază tulburări de somn per­sis­ten­te, însoțite de modificări electroencefalografice. Pacientul a fost eva­luat într-o echipă multidisciplinară, formată din medic ORL-ist, neu­ro­log pediatru, psiholog și de familie, iar soluțiile terapeutice găsite au îmbunătățit starea clinică și calitatea vieții copilului, dar și a întregii familii.
Cuvinte-cheie: hipoacuzie, parasomnie, copil

Current opinions in the management of otitis media complications

Alma Maniu, Violeta Necula, Oana Harabagiu, M. Cosgarea

ENT Department, ”Iuliu Hațieganu”  UMPh, Cluj-Napoca 
Introduction. The aim of this study was to determine the frequency and management of complications of AOM and COM over a period of 15 years in E.N.T. Clinic University of Medicine ”Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca and to discuss the new concept in their treatment. Methods. Between January 2001 to December 2015, patients admitted to Department of E.N.T., University of Medicine and Pharmacy ”Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, with diagnosis of otitis media and an associated intratemporal or intracranian complication were analysed retrospectively. The overall incidence of all complications and of each complication individually was determined. Results. A total 930 patients were diagnosed with otitis media. Complications of otitis media were diagnosed in 35 patients; thus, incidence of complications was 3.37%. We identified 27 (2.9%) intratemporal complications and 8 (0.86%) intracranial complications. The most frequent complication was labyrinthine fistula in 13 (1.39%) patients. Conclusion. The incidence of otitis complications remains significant in our department. Chronic otitis media with cholesteatoma is the most frequent etiology of complications. Labyrinthine fistula is the most common complication of otitis media. 
Keywords: otitis media, intratemporal complications, intracranian complications, frequency

Intracranial complications of otitis media - still a problem?

Horațiu Eugen Ștefănescu, Nicolae Constantin Balica, Mărioara Poenaru

ENT Department, “Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy Timișoara
Objectives. Despite the broad spectrum of antibiotics at our disposal intracranial complications as a result of otogenic infections still occur. Meningitis is the most common reported intracranial complication, followed by brain abscess and lateral sinus thrombosis. The purpose of this study is to review our experience and management of these serious complications. Materials and methods. This is a retrospective study performed at our hospital for the period from 2003 to 2014. The study includes patients diagnosed with intracranial complications secondary to acute or chronic otitis media. Age, sex, clinical presentation, radio­gra­phic findings, management, and outcome were studied. Patients pre­sented with brain abscesses, subdural abscesses, meningitis and la­teral sinus thrombosis. Results. Nineteen cases were included in this stu­dy. Ages ranged from 5 to 74 years, with no gender predilection. Seven patients had brain abscesses, four patients had subdural abs­ces­ses, five patients had meningitis and three patients had lateral si­nus thrombosis. All patients received surgical treatment and broad-spectrum intravenous antibiotics in our department. Patients with cholesteatoma underwent modified radical or ra­di­cal mastoidectomy, and those who did not have cholesteatoma underwent cortical mastoidectomy. All patients with intracranial abscesses were also trea­ted with direct drainage of the intracranial complication, five prior mas­toid surgery and two after. Subdural abscesses were treated in the same operative time with the mastoid problem. Majority of the patients pre­sen­ted with cholesteatoma and two patients had more than one com­pli­cation. One patient with intracranial abscess died - mortality rate - 5.2%. Conclusion. Otogenic intracranial complications can be fatal if not managed appropriately. Broad-spectrum intravenous antibiotics com­bined with surgical treatment can avoid the fatal outcome. A high in­dex of suspicion should be maintained on all patients, especially in ca­ses with known cholesteatoma, if presenting with symptoms not ty­pi­cal­ly seen with routine otitis media.
Keywords: otitis media, intracranial complications, surgical treatment

Semne de apel în complicaţiile endocraniene din otitele supurate

Elena Ioniţă, Iulică Ioniţă, Anghelina Florin, Sorin Ciolofan, Carmen Mogoanță 

Clinica ORL Craiova
Scopul lucrării. Urmărirea manifestărilor subiective și obiective ale su­pu­ra­țiilor endocraniene secundare otitelor medii. Material și me­to­dă. Sunt analizaţi bolnavii internați în Clinica ORL Craiova pe o perioadă de 10 ani, în 21 de cazuri: complicaţii endocraniene post-otită supurată cro­nică în 17 cazuri și post-otită medie acută în 4 cazuri. Am întâlnit trom­bo­flebită de sinus sigmoid cu tromboză de venă jugulară în 14 cazuri, abces cerebelos la 1 caz, abces cerebral în 4 cazuri, meningită otogenă în 2 cazuri. Rezultate. Simptomatologia subiectivă și obiectivă a fost dominată de hemicranie, inapetență, febră în dinți de ferăstrău, stare ge­ne­rală alterată, dureri la palparea punctelor mastoidiene, grețuri, văr­sături, dezechilibru cu baza largă de susținere, redoare de ceafă, foto­fo­bie. Suspiciunea clinică de complicație endocraniană a fost confirmată de imagistica computer-tomogafică. Asanarea focarului otic după re­zol­varea supurației endocraniene a abcesului cerebral sau cerebelos a dus la diminuarea până la dispariție a simptomatologiei. Tromboflebita si­nu­su­lui venos lateral a beneficiat de excluderea sa concomitent cu li­ga­tura venei jugulare interne. Concluzii. Apariția hemicraniei, a stă­rii generale alterate la un bolnav cu supurație auriculară trebuie să în­drep­te atenția către o complicație endocraniană. Persistența durerii de cap, a vărsăturilor implică investigarea CT craniană pentru diagnostic de cer­ti­tudine.
Cuvinte-cheie: complicaţii, endocranian, supuraţii, otită

Complicaţiile endocraniene ale supuraţiilor auriculare. Cazuri clinice

Elena Ioniţă, Iulică Ioniţă, Anghelina Florin, Sorin Ciolofan, Carmen Mogoanță 

Clinica ORL Craiova
Scopul lucrării. Prezentarea complicaţiilor endocraniene ale su­pu­ra­ţii­lor auriculare din punctul de vedere al atitudinii terapeutice, cu exemplificarea unor cazuri clinice edificatoare. Material şi me­to­dă. Se exemplifică cazurile clinice ale unor bolnavi internaţi în Cli­nica ORL Craiova care au prezentat complicaţii endocraniene şi exocraniene du­pă supuraţii otice îndelungate, confirmaţi prin exa­mi­nare computer-to­mo­gra­fică sau rezonanţă magnetică nu­clea­ră. Rezultate. Metodele te­ra­peu­tice au constat în intervenţii chi­rur­gicale de urgenţă de asanare a focarelor mastoidiene şi a com­pli­caţiilor supurative exocraniene şi endocraniene, concomitent cu tra­tamentul neurochirurgical şi tra­ta­men­tul antibiotic specific, con­dus de medicul infecţionist. Evoluţia a fost fa­vo­rabilă la toate ca­zu­ri­le prezentate, cu vindecarea complicaţiilor prin asa­narea focarului su­purativ otic. Concluzii. Supuraţia auriculară veche, co­les­tea­to­ma­toa­să, este sursă de complicaţii atât endotemporale, exo­cra­niene, cât şi endocraniene. Rezolvarea chirurgicală de urgenţă a com­pli­caţiilor supurative asigură succesul terapeutic. 
Cuvinte-cheie: cazuri, complicaţii, supuraţii, otită

Endocranial abscesses - a severe complication of the suppurative pathology of the middle ear

Janina Becherescu1, Elena Anghel1, Cătălina Ghiocel1, Panaiota Dumitrache1, Alina Cristiana Anghel2

1. IFACF ORL “Prof. Dr. Hociota” Bucharest
2. SUUMC “Dr. Carol Davila” Bucharest
The chronic middle ear infections are still a life threatening complication, regardless of the modern means of diagnosis and the use of broad spectrum antibiotic which have become more accessible. As study ma­te­rial, we used the authors’ personal clinical cases of middle ear in­fec­tions complicated with endocranial abscesses. The authors suggest a diag­nosis and treatment protocol by presenting two clinical cases with pic­tures.
Keywords: endocranial abscess, middle ear and mastoid suppurations

CSF fistulae - complication of the temporal bone surgery for suppurative pathology of the middle ear: favoring factors, symptoms and surgical techniques

Elena Anghel1, Cătălina Ghiocel1, Panaiota Dumitrache1, Janina Becherescu1, Alina Cristiana Anghel2

1. IFACF ORL “Prof. Dr. Hociota” Bucharest
2. SUUMC “Dr. Carol Davila” Bucharest
The CSF leak is a severe and life threatening complication that can occur during surgery of the temporal bone for suppurative conditions of the ear. The authors make a short review of the favouring factors, means of diagnosis and treatment, both conserving and surgical used on the authors’ patients. We also present a case of CSF fistula caused by a rare condition, as well as the surgical technique used on this patient. 
Keywords: CSF leak, CSF-otorrhea

Patologia vestibulului Morgagni

Anca Alexe, Irina Boagiu, V. Budu, R. Călărașu, M. Chițac, Elena Cristescu, T. Dimitriu, Celesta Drăgulescu, Mădălina Georgescu, Loredana Ghiuzan, Mihaela Măgureanu, Mădălina Mihalache, B. Mocanu, Angela Tonu, Dana Stănescu, Mărgărit Vasilca

I.F.A.C.F. - O.R.L. București
Autorii abordează patologia ventriculului laringian, patologie dificil de diagnosticat și, uneori, ignorată. 
Se trece în revistă patologia de tip infla­ma­tor sau tumoral benign, atrăgându-se atenția asupra importanței ex­plo­rărilor moderne - ima­gis­ti­ca, fibroscopia, directoscopia cu folosirea mi­cro­sco­pului dar, mai ales, a opticilor.
Cuvinte-cheie: ventricul Morgagni, apendice ventricular, patologie se­cun­dară

Transnasal transsphenoidal endoscopic surgery – from the atlas to the corpus callosum

Bogdan Mocanu1, Sergiu Stoica1, Alina Ciocalteu2, Silviu Oprescu1, Anca Visan1, Mihai Craciun1

1. Brain Institute - Monza Hospital Bucharest
2. Clinical Ophthalmology Emergency Hospital Bucharest
The neurosurgery-ENT team presents some cases operated in the last years (pituitary adenomas, Rathke’s cleft cyst, dysgerminomas, cra­nio­pharyngiomas), focusing on the approach type (single nostrils), the key moments of the intervention (complete ablation, efficient in­tra­ope­ratory hemostasis, intraoperatory closure of dural breach, post­ope­ratory treatment) and the results of this type of surgery. The authors bring into question the usage of aggressive instruments for the resection of the tumors (microdebrider versus ultrasonic dissector) and a review of surgical techniques (computer - assisted surgery, in­tra­ope­ra­tive echo-Doppler for the skull base) and materials used for closing of the hypophyseal fossa after transnasal transsphenoidal approach of tu­moral sellar pathology - allografts or xenografts, from adipose tissue, mus­cle, fascia latta, bone graft, to adhesive glue and titanium plates that will ensure the necessary rigidity to the skull base. A resistant retentive ca­vity can be assured by the dura mater suture with non-absorbable su­ture 6.0 with a “sliding knot”. The team uses as a study base over 500 sur­gical interventions performed in the last 7 years, both in adults and children.  
Keywords: dural breach, CSF leak, pituitary adenoma, cranio­pharyn­gio­ma, endoscopic transsphenoidal approach 

Surgery for vestibular schwanomas. Strategies for functional preservation of the facial nerve

Sergiu Stoica

Brain Institute – Monza Hospital Bucharest
Surgical treatment of acoustic neurinomas remains a challenge for both neurosurgical and ENT specialists in skull base techniques. Technical development of electrophysiological intraoperatory monitoring of the cranial nerves and long tracts could help resection of these tumors with minimal functional risks. We present and discuss our experience of 400 cases of acoustic neurinomas management. We describe various surgical strategies aiming complete resections with minimal functional deficits.
Keywords: neurinoma, acoustic, electrophysiological monitoring, facial, surgical techniques

Cochlear implant and preoperative and postoperative immaging

Andreea Natalia Marinescu1, Emilia Margarita Diaconu2, Marian Rădulescu1, Angela Tonu1, Iulia Virgolici1

1. Institute of Phono-Audiology and E.N.T. Fucntional Surgery  “Prof. Dr. Hociotă”, Bucharest
2. Private Medical Network “Regina Maria“
The process of cochlear implantation requires a multidisciplinary ap­proach and it has four steps assessment, surgery, post-op switching on, and ongoing tuning. At the first step, the imaging tests (Computer to­mo­gra­phy - CT and magnetic resonance imaging - MRI) are necessary for the selection of the patients that are candidates for cochlear implant. High performance imaging tests performed postoperatively, regardless of moment of the surgery, are a challenge for the patient and also for the team. After this investigation, it must be seen what are the risks of performing this investigation that uses electromagnetic fields and also the advantages of this technique. The companies specialized in pro­du­cing cochlear implants have different approaches regarding using post-im­plant MRI, these needing to be analysed.
Keywords: cochlear implant, computer tomography, magnetic re­so­nance imaging

The pragmatic approach to the diagnosis of the patient with vertigo

Gabriela Mușat

ENT Department, Hospital   ”Sfanta Maria” - 
”Centre of excellence for research of  the mechanisms  of sensitive-sensorial disorders and the study of inflammatory, infectious, tumoral and obstructive pathology of the superior aero-digestive airways”
The patient with vertigo or dizziness diagnostic approach involves an extremely complex and time consuming demarche, requiring first of all a good knowledge of the physiology and pathophysiology of the vestibular system, but also a careful clinical examination method and standardized functional exploration. In this paper we propose practical ways to establish a consistent clinical examination and recommending laboratory functional exploration to ensure an accurate diagnosis in as little time as possible. We attempt to structure anamnesis of the patient with vertigo or dizziness and the ”ritual” of clinical examination, according to the most common pa­tho­logic entities encountered in current practice. We review ves­ti­bular system laboratory exploration methods available at the mo­ment­ focusing on the information provided and how it can be used in the diagnostic “puzzle”.
Keywords: history, clinical examination in patients with disorders of the vestibular system, laboratory functional exploration of the ves­ti­bular system (VNG, computerized posturography, caloric tes­ting, ro­ta­tory testing, VEMP, video HIT)

Patologia asociată canalară și otolitică 

Ioana Vodă, Andreea Popescu, George Bacarna

Clinica Nova - Explorări ORL, București
Capacitatea actuală de testare a fiecărei părți din cele cinci formațiuni receptoare ce aparțin labirintului posterior, chiar dacă este încă in­com­pletă în ceea ce privește sistemul otolitic, ne permite descoperirea afec­tărilor asociate: canale semicirculare între ele sau canale și macule oto­li­ti­ce. Interesul prezentării este de a căuta o „logică periferică”, ple­când de la cunoașterea raporturilor anatomice, în particular, limitele te­ri­to­riilor de inervație și vascularizație - ce permite descrierea patologiilor acute re­cente. 
A - Reducerea numărului de celule senzoriale: 1. Context in­fec­țios, oto­toxic - labirintite; 2. Traumatic - hematoame +/- fracturi; 3. Ischemie - risc trom­botic/hemoragic. 
B - Reducerea populației fibrelor nervului VIII: 1. Neuronite - cel mai frec­vent în context viral la tineri și dificil de distins de ischemia subiec­tu­lui vârst­nic; 2. Pusee evolutive ale unui neurinom intravestibular intra­ca­nalar.
Cuvinte-cheie: patologie asociată, canale semicirculare, macule oto­li­ti­ce, sindrom vestibular periferic acut

VPPB de canal anterior - patologie rară sau rar diagnosticată?

Andreea Popescu, Ioana Vodă, George Bacarna

Clinica Nova - Explorări ORL, București
În cazul vertijului paroxistic pozițional benign, canalul anterior este cel mai rar afectat, datele din literatură incriminându-l în mai puțin de 2% din cazuri. Din această cauză nu există un consens în privința metodelor diagnostice și terapeutice pentru acest subtip de vertij pozițional. Pre­zen­tarea noastră își propune să atragă atenția asupra acestei pa­to­lo­gii adesea neglijate, trecând în revistă caracteristicile clinice, diag­nos­ti­cul diferențial și manevrele de repoziționare.
Cuvinte-cheie: VPPB, canal anterior, repoziționare, Epley inversat, Yacovino

Hipoacuzia de transmisie - etiologii particulare

Dr. Mădălina Georgescu

IFACF-ORL „Prof. Dr. Dorin Hociotă”, București
Hipoacuzia de transmisie este o afecțiune des întâlnită în cabinetele ORL, fiind determinată, în majoritatea cazurilor, de afecțiuni ale urechii externe sau medii. Din punct de vedere audiologic, se caracterizează prin existența Rinne-ului audiometric mai mare de 10dB. Este necesar totuși să corelăm simptomatologia pacientului cu rezultatul au­dio­gramei tonale corect executate, având în vedere că este posibil ca hi­po­acuzia de transmisie să fie determinată de o patologie a urechii interne, cel mai adesea determinată de variațiile presiunii lichidelor din urechea internă. Astfel, lucrarea își propune să aducă în discuție câteva afecțiuni ale urechii interne care se pot manifesta prin hipoacuzie de transmisie - exis­tența unei a treia ferestre între urechea medie și internă (dehiscența de canal semicircular superior), apeductul vestibular lărgit sau boala Menière, dar în care simptomatologia este caracteristică, iar testele au­dio­logice facilitează diagnosticul pozitiv.
Cuvinte-cheie: hipoacuzie de transmisie, dehiscență canal semicircular superior, boală Menière