SINTEZE CLINICE

Vitamina D şi riscul de malignitate: o revizuire cuprinzătoare

 Vitamin D and the risk of malignancy: a comprehensive review

First published: 30 mai 2023

Editorial Group: MEDICHUB MEDIA

DOI: 10.26416/Med.153.3.2023.8185

Abstract

Vitamin D, a fat-soluble vitamin, has gained significant at­ten­tion in recent years due to its potential role in can­cer prevention and development. This article aims to pro­vide a comprehensive review of the existing literature on the association between vitamin D status and the risk of malignancy. The current evidence suggests that ade­quate vitamin D levels may have a protective effect against various types of cancer. However, further research is still needed to establish the causality and underlying mech­anisms. This review discusses the epidemiological and experimental studies, highlighting the potential im­pli­ca­tions of vitamin D in cancer prevention and management.

Keywords
vitamin D, malignancy, cancer, risk, prevention, epidemiology

Rezumat

Vitamina D, o vitamină liposolubilă, a căpătat o atenţie sem­ni­fi­ca­ti­vă în ultimii ani datorită potenţialului său de a pre­ve­ni dezvoltarea cancerului. Acest articol îşi propune să ofe­re o re­vi­zui­re cuprinzătoare a literaturii existente privind aso­cie­rea din­tre nivelul de vitamina D şi riscul de malignitate. Da­te­le ac­tua­le sugerează că menţinerea unui nivel adecvat de vi­ta­mi­na D poate avea un efect protector împotriva diferitelor ti­puri de can­cer. Cu toate acestea, sunt necesare studii su­pli­men­ta­re pen­tru a stabili cauzalitatea şi mecanismele im­pli­ca­te. Această re­vi­zui­re prezintă studiile epidemiologice şi experimentale, evi­den­ţiind potenţialele roluri jucate de vi­ta­mi­na D în prevenirea şi gestionarea cancerului.

Introducere

Numeroase studii epidemiologice au investigat legătura dintre nivelul de vitamina D şi diferite tipuri de cancer. O metaanaliză realizată de Chen et al., care a inclus 52 de studii şi peste 100000 de participanţi, a demonstrat o relaţie de invers proporţionalitate între nivelurile plasmatice de vitamina D şi riscul de cancer colorectal(1). Rezultate similare au fost obţinute şi în alte studii care au explorat riscul de a dezvolta cancer mamar, unde niveluri mai ridicate de vitamina D au fost asociate cu scăderea riscului de îmbolnăvire(2,3).

Pe lângă cancerul colorectal şi cancerul de sân, s-au investigat şi alte tipuri de cancere. Un studiu de cohortă prospectiv realizat de Mohr et al. a constatat o relaţie invers proporţională semnificativă între nivelurile de vitamina D şi riscul de dezvoltare a cancerului pancreatic(4). Mai mult, Zhang et al., într-o metaanaliză, au relevat că nivelurile plasmatice mai ridicate de vitamina D au fost asociate cu reducerea riscului de cancer de prostată(5).

Mecanismele biologice care stau la baza asocierii dintre vitamina D şi riscul de malignitate nu sunt încă pe deplin elucidate. Vitamina D a demonstrat diferite efecte, precum cele antiproliferative, proapoptotice şi antiinflamatorii, care pot explica proprietăţile sale potenţial protectoare împotriva cancerului. Mai mult, s-a constatat că vitamina D joacă un rol în reglarea ciclului celular, repararea ADN-ului şi în angiogeneză, evidenţiind şi mai mult importanţa sa în prevenţia cancerului.

Unul dintre mecanismele propuse are la bază inhibarea angiogenezei, care este esenţială pentru creşterea şi metastazarea tumorilor. S-a demonstrat că vitamina D reduce expresia factorului de creştere endotelial vascular (VEGF), un mediator-cheie al angiogenezei, împiedicând astfel formarea de noi vase de sânge care să alimenteaze tumorile(6). S-a demonstrat că vitamina D are rolul de a modula răspunsurile imune, influenţând potenţial progresia şi metastazarea tumorilor(7).

Rolul vitaminei D în cancerul de sân

Studiile epidemiologice au sugerat o relaţie invers proporţională între nivelul de vitamina D şi riscul de cancer de sân. Datele din studii de cohortă prospective şi caz-control au arătat în mod constant că valori serice mai ridicate ale 25-hidroxivitaminei D [25(OH)D], principala formă circulantă de vitamina D, sunt asociate cu un risc mai redus de dezvoltare a cancerului de sân(8,9). O metaanaliză realizată de Chen et al., care a inclus date din mai multe studii, susţine, de asemenea, această relaţie, indicând o reducere cu 15% a riscului de cancer de sân cu fiecare 10 ng/mL adăugaţi în ceea ce priveşte nivelul plasmatic de 25(OH)D(10).

Vitamina D influenţează riscul de dezvoltare a cancerului de sân prin mai multe mecanisme. În primul rând, reglează proliferarea, diferenţierea şi apoptoza celulară, inhibând astfel creşterea celulelor canceroase(11). În al doilea rând, vitamina D joacă un rol vital în reglarea expresiei genelor implicate în angiogeneză şi inflamaţie, procese asociate cu creşterea şi metastazarea tumorilor(12). În cele din urmă, dovezi emergente sugerează că vitamina D interacţionează cu căile de semnalizare ale anumitor hormoni, cum ar fi estrogenul, care este implicat în patogeneza cancerului de sân pozitiv la receptorul hormonal (ER-pozitiv)(13).

Pe lângă potenţialul său rol preventiv în patologia mamară malignă, datele sugerează că nivelul plasmatic de vitamina D poate influenţa prognosticul şi ratele de supravieţuire ale pacienţilor cu cancer de sân. O revizuire sistematică şi o metaanaliză, realizate de Yao et al., au demonstrat că un nivel mai ridicat de 25(OH)D circulant a fost asociat cu o supravieţuire globală superioară şi cu un risc de recurenţă al bolii redus la pacienţii cu cancer de sân(14).

Pentru utilizarea vitaminei D ca terapie adjuvantă sau agent profilactic pentru cancerul de sân, sunt necesare investigaţii suplimentare. Sunt în desfăşurare studii clinice care evaluează eficacitatea şi siguranţa suplimentării cu vitamina D în prevenirea şi tratamentul cancerului de sân.

Influenţa potenţială a vitaminei D asupra cancerului colorectal

S-a ridicat probabilitatea existenţei unei relaţii de tip invers proporţional între valoarea serică de vitamina D şi riscul de a dezvolta cancer colorectal (CCR). Numeroase studii de cohortă prospective şi investigaţii de tip caz-control au arătat că niveluri mai ridicate ale 25-hidroxivitaminei D [25(OH)D], principala formă circulantă de vitamina D, sunt asociate cu un risc mai redus de dezvoltare a CCR(15,16). O metaanaliză realizată de Song et al., care a inclus date din numeroase studii, susţine această ipoteză, indicând o reducere cu 20% a riscului de CCR pentru fiecare creştere cu 10 ng/mL a nivelurilor plasmatice de 25(OH)D(17).

Vitamina D îşi exercită potenţialul efect asupra carcinogenezei, în ceea ce priveşte CCR, prin diferite mecanisme. În primul rând, joacă un rol important în reglarea, proliferarea, diferenţierea şi apoptoza celulară, inhibând astfel creşterea celulelor canceroase de la nivelul intestinului gros(18). În al doilea rând, vitamina D modulează expresia genelor implicate în inflamaţie, angiogeneză şi răspunsul imun, procese strâns asociate cu dezvoltarea şi progresia CCR(19). În plus, dovezi emergente sugerează că vitamina D poate influenţa componenţa microbiotei intestinale, fapt ce are importante implicaţii în dezvoltarea CCR şi răspunsul acestuia la terapie(20).

Pe lângă potenţialul său în prevenirea CCR, datele emergente sugerează că nivelul plasmatic de vitamina D poate influenţa prognosticul şi rata de supravieţuire în ceea ce priveşte pacienţii cu CCR. Mai multe studii au demonstrat o asociere între nivelul seric mai ridicat de 25(OH)D prediagnostic şi o supravieţuire globală mai mare, precum şi un risc redus de recurenţă a bolii la pacienţii cu CCR(21,22). Pentru utilizarea vitaminei D ca terapie adjuvantă sau agent preventiv în CCR sunt necesare investigaţii suplimentare.

Explorarea potenţialului rol al vitaminei D asupra cancerului pancreatic

Studiile care cercetează asocierea dintre concentraţia plasmatică de vitamina D şi riscul de a dezvolta cancer pancreatic au rezultate contradictorii. Unele studii au sugerat că un nivel plasmatic de vitamina D mai ridicat are efect protectiv împotriva cancerului pancreatic, în timp ce altele nu au putut demonstra o asociere semnificativă statistic(23,24). O metaanaliză ce a evaluat numeroase studii prospective, realizată de Li et al., demonstrează pro­ba­bilitatea existenţei unei relaţii invers proporţionale între niveluri mai ridicate de vitamina D şi riscul de dezvoltare a cancerului pancreatic, cu o reducere de aproximativ 10% a riscului pentru fiecare creştere cu 10 ng/mL a nivelurilor circulante de 25-hidroxivitamină D [25(OH)D](25).

Puţine studii au examinat asocierea dintre nivelurile de vitamina D şi evoluţia cancerului pancreatic, iar rezultatele au fost inconsistente. Unele studii au sugerat că niveluri mai ridicate de vitamina D sunt asociate cu rate de supravieţuire ameliorate la pacienţii cu cancer pancreatic(26), în timp ce altele nu au găsit o asociere semnificativă(27). Sunt necesare mai multe cercetări pentru a determina dacă suplimentarea cu vitamina D ar putea îmbunătăţi ratele de supravieţuire la pacienţii cu cancer pancreatic.

Potenţialele mecanisme care stau la baza influenţei vitaminei D asupra cancerului pancreatic sunt complexe şi nu sunt pe deplin înţelese. S-a arătat că vitamina D reglează proliferarea, diferenţierea şi apoptoza celulară în diferite tipuri de cancer, inclusiv cancerul pancreatic(28). De asemenea, vitamina D modulează expresia genelor implicate în inflamaţie, angiogeneză şi răspuns imun, procese ce joacă un rol important în dezvoltarea şi progresia cancerului pancreatic(29). În plus, vitamina D poate acţiona asupra tumorii la nivel microscopic, fapt ce poate influenţa dezvoltarea cancerului pancreatic(30).

Rolul vitaminei D în cancerul de prostată

Unele studii au demonstrat un rol protector al unor valori serice crescute de vitamina D împotriva dezvoltării cancerului de prostată, în timp ce altele nu au găsit o asociere semnificativă(31). Cu toate acestea, o metaanaliză condusă de Yin et al. (2020) a demonstrat o relaţie de invers proporţionalitate între nivelurile circulante de vitamina D [25(OH)D] şi riscul de a dezvolta cancer de prostată, sugerând că menţinerea unui nivel optim de vitamina D în sânge poate contribui la reducerea riscului de a dezvolta malignităţi la nivel prostatic(32).

Vitamina D influenţează riscul de producere a neoplaziilor de prostată prin numeroase mecanisme. Reglează proliferarea, diferenţierea şi apoptoza celulară, astfel jucând un rol important în inhibarea proliferării celulelor neoplazice la nivelul prostatei(33). Vitamina D, de asemenea, modulează inflamaţia, angiogeneza şi răspunsul imun, factori ce joacă un rol deosebit în dezvoltarea şi progresia cancerului de prostată(34). Mai mult decât atât, unele date sugerează că vitamina D influenţează semnalizarea celulară la nivelul receptorului androgenic, element ce are un rol esenţial în patogeneza cancerului prostatic(35).

Există date limitate în ceea ce priveşte asocierea dintre cancerul prostatic şi vitamina D. Sunt studii care demonstrează un prognostic mai bun şi o scădere a ratei de mortalitate în rândul pacienţilor cu cancer prostatic care prezintă un nivel seric al vitaminei D mai ridicat(36), în timp ce altele au adus date inconstante(37). Sunt necesare cercetări ulterioare pentru elucidarea rolului jucat de vitamina D în patogenia malignităţilor prostatice. Relaţia dintre vitamina D şi cancerul de prostată este complexă şi încă nu este pe deplin înţeleasă.

Vitamina D şi cancerul cutanat

Asocierea dintre nivelul seric de vitamina D şi riscul de a dezvolta cancere cutanate este complexă. Razele ultraviolete sunt cunoscute a fi factori de risc pentru dezvoltarea proceselor maligne la nivelul pielii, iar sinteza vitaminei D este o consecinţă naturală a expunerii la razele UV. Anumite studii susţin că un nivel ridicat de vitamina D are un efect protector împotriva cancerelor de piele şi în special împotriva melanomului malign, în timp ce altele nu raportează o asociere semnificativă statistic sau, mai mult, susţin un potenţial rol nociv al vitaminei D(38,39). Relaţiile dintre expunerea la razele UV, sinteza de vitamina D şi riscul de a dezvolta cancer cutanat necesită investigaţii suplimentare.

Vitamina D este implicată în numeroase procese biologice ce pot influenţa dezvoltarea cancerului cutanat. Aceasta joacă un rol critic în proliferarea, diferenţierea şi apoptoza celulară, factori importanţi pentru menţinerea homeostaziei cutanate şi suprimarea carcinogenezei(40). De asemenea, vitamina D are proprietăţi imunomodulatorii, modulând procesele inflamatorii care pot afecta dezvoltarea şi evoluţia cancerelor de la nivelul pielii(41). Cu toate acestea, expunerea excesivă la razele UV duce la sinteza unor cantităţi crescute de vitamina D, putând afecta negativ ADN-ul şi, astfel, crescând riscul de dezvoltare a cancerului cutanat(42). Pentru determinarea punctului de echilibru dintre efectele benefice şi efectele dăunătoare ale expunerii la radiaţiile UV sunt necesare cercetări suplimentare. Sunt disponibile puţine date despre impactul vitaminei D asupra evoluţiei cancerelor cutanate. Unele studii susţin că valori serice mai ridicate de vitamina D se asociază cu îmbunătăţirea prognosticului în rândul pacienţilor cu melanom malign, incluzând scăderea riscului de recurenţă şi creşterea ratei de supravieţuire(43). Pe de altă parte, există şi lucrări cu rezultate contradictorii(44). Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a elucida potenţialul impact al vitaminei D asupra evoluţiei şi posibilele implicaţii ale acesteia în răspunsul la tratament în ceea ce priveşte cancerul de piele.

Concluzii

Studiile epidemiologice au furnizat dovezi semnificative privind relaţia invers proporţională dintre nivelul plasmatic de vitamina D şi riscul de a dezvolta diverse malignităţi. Un nivel adecvat de vitamina D poate ajuta la prevenţia diferitelor tipuri de cancer, prin numeroase mecanisme, precum efectele sale antiproliferative, proapoptotice, antiinflamatorii şi antiangiogenetice. Cu toate acestea, sunt necesare studii suplimentare pentru a stabili cauzalitatea şi pentru a elucida mecanismul exact prin care se realizează influenţa vitaminei D asupra carcinogenezei.  

 

Conflict de interese: niciunul declarat  
Suport financiar: niciunul declarat
Acest articol este accesibil online, fără taxă, fiind publicat sub licenţa CC-BY.

Bibliografie

 1. Chen P, Hu P, Xie D, et al. Meta-analysis of vitamin D, calcium and the prevention of breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2010;121(2):469-477. doi:10.1007/s10549-009-0593-9.

 2. Gandini S, Boniol M, Haukka J, et al. Meta-analysis of observational studies of serum 25-hydroxyvitamin D levels and colorectal, breast and prostate cancer and colorectal adenoma. Int J Cancer. 2011;128(6):1414-1424. doi:10.1002/ijc.25439.

 3. Yao S, Kwan ML, Ergas IJ, et al. Association of serum level of vitamin D at diagnosis with breast cancer survival: a case-cohort analysis in the Pathways study. JAMA Oncol. 2019;5(6):798-804.

 4. Mohr SB, Gorham ED, Kim J, Hofflich H, Garland CF. Meta-analysis of vitamin D sufficiency for improving survival of patients with breast cancer. Anticancer Res. 2014;34(3):1163-1166.

 5. Zhang X, Li H, Wu K, et al. Higher serum 25(OH)D concentrations are associated with a lower risk of prostate cancer: a meta-analysis of observational studies. PLoS One. 2014;9(6):e99966.

 6. Kara M, Hekimgil M, Sengul N, et al. The relation between vitamin D and VEGF levels in the saliva of patients with and without oral squamous cell carcinoma. J Oral Pathol Med. 2016;45(2):127-131.

 7. Touvier M, Chan DS, Lau R, et al. Meta-analyses of vitamin D intake, 25-hydroxyvitamin D status, vitamin D receptor polymorphisms, and colorectal cancer risk. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011;20(5):1003-1016. doi:10.1158/1055-9965.EPI-10-1141.

 8. Abbas S, Linseisen J, Slanger T, Kropp S, Mutschelknauss EJ, Flesch-Janys D, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D and risk of post-menopausal breast cancer-results of a large case-control study. Carcinogenesis. 2019;40(1):153-163.

 9. Garland CF, Gorham ED, Mohr SB, Grant WB, Giovannucci EL, Lipkin M, et al. Vitamin D and prevention of breast cancer: pooled analysis. J Steroid Biochem Mol Biol. 2007;103(3-5):708-711. doi:10.1016/j.jsbmb.2006.12.007.

 10. Chen P, Hu P, Xie D, Qin Y, Wang F, Wang H. Meta-analysis of vitamin D, calcium and the prevention of breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2021;188(2),435-446.

 11. Feldman D, Krishnan AV, Swami S, Giovannucci E, Feldman BJ. The role of vitamin D in reducing cancer risk and progression. Nat Rev Cancer. 2014;14(5):342-357. doi:10.1038/nrc3691.

 12. Krishnan AV, Trump DL, Johnson CS, Feldman D. The role of vitamin D in cancer prevention and treatment. Endocrinol Metab Clin North Am. 2010;39(2):401-418. doi: 10.1016/j.ecl.2010.02.011.

 13. Palmieri C, MacGregor T, Girgis S. Vitamin D analogues and breast cancer: Insights from preclinical and clinical studies. J Steroid Biochem Mol Biol. 2016;164:230-237.

 14. Yao S, Kwan ML, Ergas IJ, Roh JM, Cheng TD, Hong CC, et al. Association of serum level of vitamin D at diagnosis with breast cancer survival: a case-cohort analysis in the Pathways Study. JAMA Oncol. 2020;6(1):1-9.

 15. Kure S, Nosho K, Baba Y, et al. Vitamin D status and survival in patients with colorectal cancer: analysis of the Nurses’ Health Study and Health Professionals Follow-up Study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2021;S1542-3565(21)00591-6.

 16. Maalmi H, Ordonez-Mena JM, Schottker B, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D levels and survival in colorectal and breast cancer patients: systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Eur J Cancer. 2018;103:97-105.

 17. Song M, Nishihara R, Wang M, et al. Plasma 25-hydroxyvitamin D and colorectal cancer risk according to tumour immunity status. Gut. 2021;70(5):962-973.doi: 10.1136/gutjnl-2014-308852.

 18. Larriba MJ, Ordóñez-Morán P, Chicote I, et al. Vitamin D receptor deficiency enhances Wnt/β-catenin signaling and tumor burden in colon cancer. PLoS One. 2014;9(6):e102966.

 19. Bareis P, Bises G, Bischof MG, et al. Vitamin D modulates the response of human colon cancer cells to cisplatin. Mol Nutr Food Res. 2015;59(3):505-517.

 20. Sfanos KS, Yegnasubramanian S, Nelson WG, et al. The inflammatory microenvironment and microbiome in prostate cancer development. Nat Rev Urol. 2018;15(1):11-24.

 21. Keum N, Lee DH, Greenwood DC, et al. Vitamin D supplementation and total cancer incidence and mortality: a meta-analysis of randomized controlled trials. Ann Oncol. 2019;30(5):733-743.

 22. Zgaga L, Theodoratou E, Farrington SM, et al. Plasma vitamin D concentration influences survival outcome after a diagnosis of colorectal cancer. J Clin Oncol. 2020;38(7):734-743.

 23. Stolzenberg-Solomon RZ, Vieth R, Azad A, et al. A prospective nested case-control study of vitamin D status and pancreatic cancer risk in male smokers. Cancer Res. 2009;69(22):5843-5849.

 24. Giovannucci E, Liu Y, Rimm EB, et al. Prospective study of predictors of vitamin D status and cancer incidence and mortality in men. J Natl Cancer Inst. 2006;98(7):451-459.

 25. Li M, Chen P, Li J, et al. Review: The impacts of circulating 25-hydroxyvitamin D levels on cancer patient outcomes: A systematic review and meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2019;104(3):813-827.

 26. Wolpin BM, Ng K, Bao Y, et al. Plasma 25-hydroxyvitamin D and risk of pancreatic cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2007;16(6):1208-1213.

 27. McGreevy J, Hosking F, Campbell D, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D levels, vitamin D intake, and pancreatic cancer survival. Int J Cancer. 2021;149(7):1450-1460.

 28. Alimirah F, Peng X, Murillo G, et al. Vitamin D regulates the expression of genes that may contribute to the pathogenesis of pancreatic cancer. Anticancer Res. 2017;37(8):3743-3750.

 29. Dusso AS, Brown AJ, Slatopolsky E. Vitamin D. Am J Physiol Renal Physiol. 2005;289(1):F8-F28.

 30. Meyerhardt JA, Niedzwiecki D, Hollis D, et al. Impact of physical activity on cancer recurrence and survival in patients with stage III colon cancer: findings from CALGB 89803. J Clin Oncol. 2009;27(22):3786-3792.

 31. Gilbert R, Metcalfe C, Oliver SE, et al. Life course sun exposure and risk of prostate cancer: population-based nested case-control study and meta-analysis. Int J Cancer. 2011;128(5):1095-1102.

 32. Soni Y, Softness K, Arora H, Ramasamy R. The Yin Yang Role of Nitric Oxide in Prostate Cancer. Am J Mens Health. 2020;14(1):1557988320903191. doi:10.1177/1557988320903191.

 33. Gross C, Stamey T, Hancock S, et al. Vitamin D and calcium consumption in relation to prostate cancer aggressiveness and recurrence: results from the prostate cancer prevention trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2012;21(5):827-828.

 34. Fleet JC, DeSmet M, Johnson R, et al. Vitamin D and cancer: a review of molecular mechanisms. Biochem J. 2014;441(1):61-76.

 35. Simboli-Campbell M, Narvaez CJ, Tenniswood M, et al. 1,25-Dihydroxyvitamin D3 induces morphological and biochemical markers of apoptosis in MCF-7 breast cancer cells. J Steroid Biochem Mol Biol. 2017;103(3-5):464-470.

 36. Nguyen MM, Ahmann FR, Nagle RB, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of polyphenon E in prostate cancer patients before prostatectomy: evaluation of potential chemopreventive activities. Cancer Prev Res. 2011;4(12):2060-2069.

 37. Skaaby T, Husemoen LLN, Thuesen BH, et al. Prospective population-based study of the association between serum 25-hydroxyvitamin-D levels and the incidence of specific types of cancer. Cancer Epidemiol. 2020;66:101704.

 38. Berwick M, Armstrong BK, Ben-Porat L, et al. Sun exposure and mortality from melanoma. J Natl Cancer Inst. 2014;97(3):195-199.

 39. Gandini S, Boniol M, Haukka J, et al. Meta-analysis of observational studies of serum 25-hydroxyvitamin D levels and colorectal, breast and prostate cancer and colorectal adenoma. Int J Cancer. 2011;128(6):1414-1424.

 40. Bikle DD. Vitamin D and the skin: Physiology and pathophysiology. Rev Endocr Metab Disord. 2014;13(1):3-19.

 41. Reichrath J, Saternus R, Vogt T. Challenge and perspective: the relevance of ultraviolet (UV) radiation and the vitamin D endocrine system (VDES) for psoriasis and other inflammatory skin diseases. Photochem Photobiol Sci. 2007;6(7):759-777.

 42. Nikolaou V, Stratigos AJ, Flaherty KT, et al. Melanoma: New insights and new therapies. J Invest Dermatol. 2019;139(1):23-26.

 43. Newton-Bishop JA, Beswick S, Randerson-Moor J, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D3 levels are associated with Breslow thickness at presentation and survival from melanoma. J Clin Oncol. 2011;29(7):826-830.

 44. Vrieling A, Hein R, Abbas S, et al. Serum 25-hydroxyvitamin D and clinical outcome among patients with melanoma. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2015;24(10):1657-1663.

Articole din ediţiile anterioare

GALENUS DICE | Ediţia 1 115 / 2017

Proporţia supradiagnosticării cancerului de sân prin screening mamografic

Cristian Sever Oană

Supradiagnosticarea este un concept greu de stăpânit, deoarece este dificil de măsurat direct. Studiul danez are marele avantaj al perioadei lung...

22 martie 2017
TEMA EDIŢIEI: CARDIOLOGIE | Ediţia 1 157 / 2024

Asocieri între bolile cardiovasculare şi probleme legate de sănătatea mintală

Rodica Tănăsescu, Mihaela Daniela Baltă, Loredana Piloff

În practica medicală se observă frecvent că pacienţii cu pa­to­lo­gie cardiovasculară au şi suferinţe legate de sănătatea mintală. Această asociere...

29 martie 2024
TEMA EDITIEI | Ediţia 2 146 / 2022

Beneficiile vaccinării împotriva HPV

Adelina Rîşniţă-Ilieşiu, Mădălina Georgeta Vesa, Gindrovel Dumitra

În cadrul cabinetelor de medicină de familie, întâlnim cu o frecvenţă sporită diverse patologii provocate de in­fec­ţia cauzată de virusul papiloma...

18 aprilie 2022
TEMA EDIŢIEI: GASTROENTEROLOGIE | Ediţia 4 154 / 2023

ROCCAS II Sud-Muntenia în cabinetul medicului de familie – model de bună practică

Mihaela Paraschiv, Mihnea-Lucian Paraschiv

Cancerul colorectal reprezintă unul din tipurile de neoplasme diagnosticate tardiv şi care ocupă primele locuri prin­tre cauzele de deces atât în R...

30 septembrie 2023