Începând cu data de 1 aprilie vor intra în vigoare modificările şi completările la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, aprobate de Executiv.


În scopul asigurării accesului permanent la serviciile acordate de medicii de familie, pentru a determina diminuarea perioadei de recuperare a sănătăţii şi reducerea numărului de internări evitabile, vor fi extinse serviciile medicale acordate de medicii de familie conform curriculei de pregătire, prin introducerea de noi servicii de diagnostic şi tratament, care vor putea fi acordate atât în cadrul cabinetelor medicilor de familie cât şi la domiciliul pacientului sau la locul solicitării, se arată într-un comunicat al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Medicul de familie va putea efectua şi la domiciliu sau în afara programului de lucru orice tratament injectabil sau perfuzabil necesar, în urma consultaţiei pe care acesta o acordă pacienţilor din lista proprie.

De asemenea, pachetul de servicii medicale de bază acordat în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice cuprinde şi consultaţiile şi serviciile acordate de medicii de specialitate cu specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare în cabinetul medical.

A fost reglementat programul de activitate zilnic al bazelor de tratament, astfel încât să asigure accesul asiguraţilor pe o durată de minimum 35 de ore pe săptămână şi minimum 5 zile pe săptămână, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilită prin negociere cu casele de asigurări de sănătate. Pentru asigurarea individualizării serviciilor acordate în funcţie de necesităţile fiecărui pacient, serviciile medicale de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament se acordă numai pe baza planurilor eliberate de medicii de medicină fizică şi de reabilitare aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

O serie de reglementări aprobate prin actul normativ vizează derularea relaţiilor contractuale între casele de asigurări de sănătate şi furnizori. A fost prevăzută posibilitatea majorării programului de lucru cu maximum 17,5 ore pe săptămână pentru fiecare medic de specialitate paraclinică, în situaţia în care necesarul de servicii medicale presupune prelungirea programului de lucru.

De asemenea, pentru îmbunătăţirea gestionării eficiente a FNUASS, au fost reglementate valorile garantate ale punctelor per capita şi pe serviciu medical în asistenţa medicală primară şi a valorii garantate a punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice. Pentru un acces cât mai bun al asiguraţilor la serviciile medicale prespitaliceşti, fondurile neconsumate până în luna decembrie a anului curent vor fi utilizate pentru plata serviciilor medicale realizate care depăşesc limitele stabilite conform programului de lucru, în mod proporţional cu numărul de puncte realizat, până la consumarea acestor sume.

„Prin actul normativ aprobat azi de Guvern vom asigura armonizarea, în mod nediscriminatoriu, a modalităţilor de plată pentru toate specialităţile clinice pentru care se decontează servicii realizate de medicii cu specialităţi clinice, deci şi a medicilor de familie, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Aceste reglementări permit utilizarea în totalitate, pe parcursul unui an, a fondurilor alocate asistenţei medicale primare prin legile bugetare anuale, cu destinaţia pentru care au fost alocate pentru serviciile efectiv realizate de către medicii de familie. De asemenea, se va asigura optimizarea accesului asiguraţilor la serviciile medicale în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate şi utilizarea eficientă a fondului alocat cu această destinaţie, sumele neconsumate până în luna decembrie a anului curent urmând a fi utilizate pentru plata serviciilor medicale realizate de medicii de specialitate din ambulatoriu care depăşesc limitele stabilite conform programului de lucru, în mod proporţional cu numărul de puncte realizat de fiecare medic, până la consumarea acestor sume”,  a declarat conf. dr. Adela Cojan, preşedintele interimar al CNAS.

Prin Ordin al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, până la data de 1 aprilie vor fi aprobate noile norme de aplicare a pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru.
Pediatru