Ideea realizării unui proiect în care studenţii facultăţii noastre să aibă posibilitatea de a face stagii de practică în mod organizat în cât mai multe zone profesionale are ca punct de plecare lipsa în sistemul de învăţământ de stat, în domeniul farmaceutic, a unei consilieri acordate cu specificul activităţii de farmacist şi cu noile domenii apărute pe piaţa muncii. În acest fel, studenţii pot vedea nemijlocit ce înseamnă a lucra ca farmacist în industrie, în laborator de cercetare sau în controlul medicamentului, în sfera de autorizare/reglementare, nu numai în farmacia de comunitate sau de spital. Implementarea unui astfel de proiect este deosebit de importantă pentru dezvoltarea carierei viitorilor absolvenţi, pentru că în perioada aceasta ei sunt consiliaţi şi asupra aspectelor psihoaptitudinale necesare mediilor de lucru respective.

Iniţiat în 2014 în exclusivitate pentru studenţii Facultăţii de Farmacie din Bucureşti, obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea aptitudinilor, vocaţiilor studenţilor farmacişti aflaţi în ciclul de învăţământ universitar de stat şi pregătirea acestora pentru competitivitate pe piaţa muncii prin: corelarea instruirii superioare cu cerinţele practice de pe piaţa muncii în domeniul farmaceutic şi prin completarea acesteia cu activităţi specifice de consiliere şi orientare profesională.

Grupul-ţintă al proiectului este constituit de aproximativ 350 de studenţi, selectaţi din totalul studenţilor înmatriculaţi în anul 2 şi anul 5 de studii ai Facultăţii de Farmacie Bucureşti. Punctul de plecare au fost nevoile studenţilor, determinate de necesitatea dobândirii unui loc de muncă stabil şi dezvoltarea unei cariere în domeniul farmaceutic. Aspectele particulare au fost determinate de nevoia informării cu privire la multitudinea de domenii, precum şi de caracteristicile fiecărui tip de activitate în parte în care farmaciştii pot fi implicaţi şi îşi pot dezvolta cariera după absolvire. În prezent, prin programa universitară, care are un caracter preponderent teoretic, studenţii au un acces limitat la informaţii care derivă din realitatea obiectivă a domeniilor în care pot activa după absolvire. Astfel, s-a ajuns la soluţia propusă prin proiect de a dezvolta şi implementa la nivelul facultăţii unele servicii de informare şi consiliere în carieră care să permită studenţilor o alegere optimă a domeniului de profesare ulterior absolvirii.

Un aspect important îl constituie nevoia dobândirii abilităţilor specifice pe baza cărora pot face alegerea domeniului în care vor profesa pornind de la propriile aptitudini şi competenţe, precum şi a caracteristicilor umane individuale. Având în vedere că în acest moment nu există încă un serviciu de consiliere şi orientare în carieră dedicată viitorilor farmacişti, ei se află la finalul studiilor în situaţia de a nu-şi putea formula opţiunile de dezvoltare a unei cariere potrivite propriei persoane.

Un ultim aspect extrem de important pentru studenţii Facultăţii de Farmacie îl constituie necesitatea dobândirii sau a dezvoltării abilităţilor de comunicare pentru a putea stabili relaţii interpersonale şi profesionale eficiente. Acest lucru este determinat de faptul că nu există programe specializate în practica universitară a studenţilor farmacişti care doresc să urmeze o carieră academică. Soluţia propusă prin proiect: în urma introducerii de noi module de practică universitară prin acest proiect, proaspătul absolvent va dobândi abilităţi de comunicare specifice activităţilor de predare şi mediului academic şi de cercetare şi îl va ajuta să stabilească relaţii interpersonale şi profesionale de mai bună calitate, specifice acestui mediu. Prin stagiile de practică studenţii vor aplica cunoştinţele teoretice acumulate prin sistemul didactic, putând în acelaşi timp să fie selectaţi de angajatori pentru a fi încadraţi pe piaţa muncii.

Activităţile proiectului au ca scop o bună pregătire profesională a studenţilor, o bună comunicare cu mediul de afaceri şi instituţiile publice, dar mai ales reducerea numărului şomerilor din rândul absolvenţilor facultăţii. Ţinând cont că proiectul propune crearea unei reţele de parteneriate cu organizaţii publice şi private în care se vor desfăşura stagiile de practică, vor fi rezolvate problemele întâmpinate până în prezent, respectiv reticenţa cu care au fost primiţi studenţii în practică, dar şi dificultatea monitorizării stagiului de practică. Prin crearea reţelei va creşte numărul de studenţi ce vor fi formaţi din punct de vedere practic în firmele din domeniu, va creşte numărul de ore pe care studentul le petrece în organizaţia parteneră, ceea ce va determina creşterea calităţii pregătirii profesionale, studenţii fiind familiarizaţi cu situaţii reale de pe piaţa muncii, aceasta determinând un nivel mai înalt de calificare conform cu noile cerinţe de pe piaţă.

Prin realizarea activităţilor proiectului se vor urmări creşterea numărului de studenţi care vor participa la stagiul de practică, o mai bună pregătire practică în domeniul farmaceutic, experimentând multiple metode de desfăşurare a stagiului de practică şi identificând-o pe cea mai potrivită pentru viitoarea carieră a absolventului. În consecinţă, proiectul, prin activităţile sale, acoperă lacunele actualului sistem de învăţământ şi va sprijini inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii, angajatorii putând selecta personal din rândul studenţilor, contribuind astfel major la atingerea obiectivelor şi indicatorilor specifici: „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă“. Proiectul, prin rezultatele şi indicatorii propuşi, vine în sprijinul obiectivelor privind educaţia asumată prin Programul Naţional de Reformă 2011-2013, care vizează printre altele şi modernizarea managementului şi a conducerii universităţilor, asigurarea calităţii în învăţământul superior şi încurajarea excelenţei la nivel universitar.

Ideea fundamentală constă în crearea unui sistem de consiliere în carieră şi organizarea de stagii de practică bazate pe activităţi care să le dezvolte studenţilor implicaţi capacitatea de a se integra rapid pe piaţa muncii. În completarea educaţiei din sistemul clasic universitar, proiectul este conceput să maximizeze şansele de angajare ale studenţilor şi să dezvolte capacitatea acestora de a vedea şi pune în practică oportunităţile de carieră prin consilierea lor, orientarea şi crearea posibilităţii de a face activităţile din stagiul de practică în domenii diverse. Toate activităţile au fost gândite pentru a contribui direct la dezvoltarea aptitudinilor specifice domeniului atât de vast cum este cel farmaceutic, a persoanelor aflate în situaţia de tranziţie de la şcoală la viaţa activă, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea prestaţiei acestora.

Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de consiliere şi orientare în carieră adresat studenţilor cu specialitate farmaceutică îmbunătăţesc astfel situaţia actuală din mediul universitar la această specializare marcată de lipsa oricăror instrumente sau tehnici de consiliere şi orientare profesională specifice. Prin dezvoltarea acestui sistem de consiliere adaptat specificului din domeniul farmaceutic se vor facilita tranziţia participanţilor de la sistemul de învăţare la viaţa activă şi inserţia acestora pe piaţa muncii. Membrii grupului-ţintă sunt informaţi asupra tuturor ramurilor profesionale specifice studiilor lor, prezentându-li-se avantajele şi dezavantajele fiecăreia în parte, astfel încât fiecare student/absolvent să poată alege o evoluţie personală în carieră cât mai potrivită. Sunt prezentate şi variante de evoluţie a carierei pe care, din cauza corelării deficitare a sistemului de educaţie şi formare cu piaţa muncii, absolvenţii le exclud din start, nefiind suficient de informaţi. Un astfel de exemplu îl reprezintă cazurile puţin frecvente în care tinerii ajung să urmeze o carieră în mediul universitar sau în cercetare (membrii grupului-ţintă fiind studenţi/absolvenţi ai unei universităţi de cercetare‑dezvoltare). În acest sens, studenţii vor fi sprijiniţi: să se înţeleagă mai bine şi să se evalueze în raport cu specificul domeniului, să elaboreze planuri cu privire la propria carieră în domeniul farmaceutic, să aibă în vedere cariere alternative, să facă faţă cu succes diferitelor obstacole pentru a-şi câştiga locul în societate şi pe piaţa muncii.

Proiectul urmăreşte creşterea gradului de ocupare pentru studenţii de la specializarea farmaceutică prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională al lor, urmărindu-se îmbinarea pregătirii teoretice şi practice conform cu nevoile pieţei. Proiectul are ca grup-ţintă studenţii de la specializarea farmaceutică, de aceea accentul cade pe buna pregătire practică a acestora, sprijinindu-se pe programele de învăţare la locul de muncă pentru a face faţă noilor cerinţe ale angajatorilor. Dacă până în prezent studenţii beneficiau mai ales de o pregătire teoretică de calitate, cadrele didactice universitare realizând cursuri în care au fost cuprinse noţiunile specifice domeniului farmaceutic, în special din punct de vedere teoretic, prin acest proiect se urmăresc aplicarea acestor noţiuni în stagiile de practică de către studenţi şi incluziunea pe piaţa muncii a acestora.

Promovarea şi dezvoltarea de parteneriate între universitate, mediul de afaceri şi instituţii publice în vederea creşterii eficienţei şi calităţii formării practice de care beneficiază studenţii în scopul facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă. Pe parcursul implementării proiectului se vor încheia parteneriate între universitate şi întreprinderi, realizându-se întâlniri periodice cu reprezentanţii angajatorilor, urmând ca experţii echipei de proiect, pe baza concluziilor desprinse din discuţii şi a feedback-ului din partea mediului privat şi public, să propună conducerii universităţii modificarea curriculumului şcolar pentru obţinerea maximului de eficienţă în pregătirea studenţilor, îmbunătăţindu-se în acest fel tranziţia de la şcoală la viaţa activă. Având în vedere obiectivul general al POS DRU, putem spune că prezentul proiect contribuie la realizarea acestuia din două puncte de vedere, atât prin creşterea competitivităţii absolvenţilor universităţii, dar şi prin realizarea unei corelaţii între educaţia studenţilor şi cerinţele pieţei muncii cu privire la angajaţii din domeniul farmaceutic.

Proiectul va schimba total ideea de practică universitară pentru grupul-ţintă vizat, ridicând-o la un nivel net superior celui existent în prezent. Această abordare prezintă avantajul incontestabil de a putea fi continuată şi dezvoltată şi după terminarea proiectului, prin activitatea celor doi parteneri asigurând astfel un efect pozitiv şi sustenabil pe termen lung în ceea ce priveşte facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor.